Nej till oljeletning i Boge/Gothem!

16 november 2017 15:50

Vi är många (104 stycken!) markägare, som känner en mycket stor oro för den planerade oljeborrningen som Draupner Energy Sverige AB (Drottningholm) ansökt om i Boge/Gothem-området och vill protestera mot dessa planer!

Med tanke på de klimatavtal som undertecknats, med ambitionen att fasa ut och ersätta fossila bränslen med förnyelsebara och långsiktigt hållbara energikällor, förefaller den inkomna ansökan märklig! Att provborra efter olja och utvinna olja borde inte tillåtas när vi har som miljömål – ett fossilfritt Sverige senast 2050.

Ska vi ha en chans att undvika allvarliga klimatförändringar måste vi låta merparten av all kol och alla fossila bränslen ligga kvar i marken. Utvinning av fossila bränslen har sedan länge förlorat sin plats i våra energisystem. Att planera för utvinning av icke förnybara bränslen är ett hot mot en positiv framtidsutveckling med förnybara energikällor. Satsningen på Gotland ska vara på förnybara energialternativ – inget annat!

Vattentäkterna som finns i det aktuella området, de flesta äldre än då lagen för registrering av brunnar blev obligatorisk, gör området helt olämpligt för prospektering. Borrningar inom området, som ligger nära havet, skulle även kunna leda till försämring av grundvattnet med risk för saltinträngning.

I media framgår att bolaget även tänkt lagra CO2 i berggrunden. Närheten till cementfabriken i Slite, som är den näst största ”CO2 producenten” i Sverige, finns säkert med i bilden. För några år sen var tilltron till tekniken stor, men de tidigare löftena om en teknik för verkligt storskalig lagring av CO2 har inte infriats och ligger åratal efter de storslagna visionerna man hade för ett antal år sedan. Kritiker menar att tanken på lagring av koldioxid i underjorden bara skulle utgöra ett alibi för att fortsätta med fossila bränslen – istället för att verkligen göra något konkret åt CO2 utsläppen. Vi anser att lagring av CO2 i porös kalkstensberggrund på Gotland är en mycket olämplig lösning.

Vi finner det ytterst märkligt, att även om man äger en fastighet är svensk lagstiftning sådan, att vem som helst kan söka tillstånd hos Bergsstaten för att utvinna de fyndigheter (olja, gas och mineral), som kan finnas (någon decimeter under markytan) på min mark. Markägaren får ingen del i de eventuella vinster som bolaget som inmutat marken gör. Vi anser inte att detta är rimligt. Nuvarande minerallagstiftning snarast borde ses över och förändras.

Så jobbar vi med nyheter