Region Gotland ska vara en attraktiva arbetsgivare

7 juni 2017 18:44

I dag arbetar cirka 6 500 gotlänningar i Region Gotland. Vi har drygt 250 olika yrken och vår uppgift är bland annat att göra vardagen lite bättre och enklare för alla som bor, lever och besöker Gotland. Att vara Gotlands största arbetsgivare förpliktigar och att skapa stolthet och engagemang bland medarbetarna är en viktig och ständigt pågående uppgift.

Som arbetsgivare behöver vi attrahera, utveckla och engagera medarbetare så att alla vill och kan göra sitt bästa i sin roll i regionen.

De kommande åren har vi pensionsavgångar på cirka 200 medarbetare per år och vi vet att konkurrensen på arbetsmarknaden är mycket stor. Just nu upplever vi en situation med låg arbetslöshet vilket ytterligare gör rekrytering till en utmanande uppgift. Vi vet att dagens och morgondagens medarbetare kommer att ställa andra krav på oss än vad vi kanske är vana vid.

För att lyckas att rekrytera, utveckla och behålla medarbetare måste vi bli bättre på många saker. Vi behöver bland annat utveckla arbetsplatser där medarbetarna känner delaktighet och där de blir lyssnade på. Vi behöver också förstärka ett klimat där initiativ uppmuntras och där goda idéer tas om hand. Vi behöver säkerställa att vi har resurser för att kunna kompetensutveckla våra medarbetare och betala marknadsmässiga löner.

En viktig förutsättning för att lyckas är att vi utvecklar ett ledarskap som genomsyras av förtroende, omtanke och delaktighet. Av alla våra anställda är 250 chefer på olika nivåer i organisationen. Våra chefer ska vara modiga, entusiasmerande, tydliga och duktiga på att skapa engagemang. De ska kunna utveckla både verksamhet och medarbetare och ta ansvar för en budget som är offentligt finansierad.

Vårt utgångsläge är gott även om vi på olika håll i regionen i dag till exempel har ett alldeles för högt sjuktal och vi har områden där vi har svårt att rekrytera. Båda dessa frågor arbetar vi intensivt med att åtgärda.

Grunden i vår strävan att blir en mer attraktiv arbetsgivare är också att vi har en dialog och samverkan med arbetstagarorganisationerna som präglas av ömsesidig respekt, helhetssyn och en förståelse för respektive parts situation. Vår uppfattning är att vi i dag har en bra dialog och att vi har arbetstagarorganisationer som vill vara en del i utvecklingen av oss som arbetsgivare.

Att utveckla Region Gotland som arbetsgivare är inget som görs i en handvändning. Det kommer att kräva tålamod, ledarskap och ett stort engagemang från många. Vi är fast beslutna att göra denna resa och ser fram emot att få konstruktiva inspel på de ambitioner vi beskriver ovan.

Så jobbar vi med nyheter
Peter Lindvall, Regiondirektör Lotta Israelsson, HR-direktör