Så resonerar SD om Gotlandshem

11 februari 2020 12:56

På regionstyrelsemötet 28 januari röstade Sverigedemokraterna med de rödgröna för ett slopat soliditets och vinstkrav, något som inte bör ha kommit som en överraskning. Sverigedemokraterna yrkade på att enbart ta bort soliditetskravet, och behålla de föreslagna 4 procent för vinst. Då detta inte hörsammades av alliansen föll vår röst således för borttagandet av båda.
Sverigedemokraterna har uttryckt en oro över ett fast satt soliditetskrav i kombination med nybyggnationer i innerstan och på vår landsbygd. Det är svårt att hålla en hög soliditet, behålla äldre byggnader med lägre hyra och gå med vinst samtidigt som investeringar i nybyggnationer görs.


Vi Sverigedemokrater på Gotland anser att Gotlandshem ska vara ett allmännyttigt bostadsföretag som kan erbjuda lägenheter till rimliga hyror även för dem med ett sämre ekonomiskt läge.
Risken med det önskade 25 procent satta soliditetskravet är att fastigheter likt Åkermanska stiftelsen köps upp av privata aktörer. Fastigheter med en lägre hyra innebär en investering för de privata aktörerna då potential för hyreshöjningar finns. I slutändan kan således de nuvarande lägre hyreskostnaderna komma att hamna i nivå med nybyggnationerna. En utveckling som kommer drabba både äldre, unga och de med sämre ekonomiska förutsättningar. 


Enligt Skalberg och Unger säger sig allianspartierna vilja använda del av den befintliga mellanskillnaden av tillgångarna till det lägre kravet för att finansiera Gotlandhems mål. Bostadsproduktioner på landsbygden är inte sällan en förlustaffär då marknadsvärdet tenderar att bli lägre än byggkostnaden, vilket innebär en förlust för bolaget. För att inte riskera att behöva sälja av fastigheter för att uppnå ett fast satt soliditetsmål valde alltså Sverigedemokraterna att rösta för ett slopat soliditetskrav.
En andra aspekt gällande nybyggen på landsbygden är att kostnaden för själva byggnaden är lika hög som i innerstaden, vilket indirekt betyder att hyrorna hamnar i samma nivå. Detta gynnar inte den som på äldre dagar väljer att sälja sitt hus och bosätta sig i samhället. Inte heller ger den en förhoppning för ungdomar som studerar eller är nyetablerade på arbetsmarknaden att få tag i en första prisvärd lägenhet.


I dagsläget består styrelsen för Gotlandshem av en majoritet förankrad i Alliansen. Vi förutsätter att alliansen har förtroende för de invalda i denna styrelse, och att dessa klarar av att driva Gotlandshem ansvarsfullt trots avsaknad av ett tydligt soliditetsmål.

Så jobbar vi med nyheter
Sverigedemokraterna på Gotland