Stort utrymme för förbättringar!

3 december 2018 13:05

Regionfullmäktige har avslagit hälso- och sjukvårdsnämndens begäran om tilläggsanslag på 35 miljoner kronor.

Den givna budgetramen har kvitterats av nämndens ordförande, Stefaan De Maecker (MP), som därigenom bekräftat att budgeten är tillräcklig. Som ordförande har han ett särskilt ansvar ett resultat i balans.

Hälso- och sjukvårdslagen är överordnad när det gäller vårdgivning. Gotlänningarna har rätt till samma vård som i resten av landet. Vi finner det osmakligt att den politiska majoritet som fortfarande styr i nämnderna men som är i opposition i Regionfullmäktige, försöker måla upp ett skräckscenario för gotlänningarna om konsekvenserna av fullmäktiges beslut.

Vi kommer inte att kunna reducera kostnaderna för hälso- och sjukvården med 35 miljoner på några veckor. Gotlänningarnas rätt till vård i enlighet med Hälso- och Sjukvårdslagen är överordnad. Dock måste varje möjlig liten besparing göras. Ett antal åtgärder kan påbörjas nu och ge en hållbar ekonomi 2019:

– Utskrivningsklara patienter måste kunna skrivas ut och övergå till socialförvaltningens ansvar. När korttidsplatser inte kan ordnas, larm inte kan installeras i hemmet eller när hemtjänst/eftervård inte kan säkras, får stängda platser öppnas på lasarettet. Detta kostar sjukvården ansenliga pengar!

– Implementeringen av personal- och bemanningssystemet Medvind behöver påskyndas. Där det har införts, till exempel på akuten, har det haft mycket god effekt; kostnaderna för hyrpersonal har kunnat minimeras.

– Enligt nämndens direktiv ska förberedande kontakter med vårdgivare på fastlandet göras via videolänk istället för personliga besök. Efterlevnaden av detta måste följas upp bättre.

– Färjeresa och kollektivtrafik ska alltid vara tilldelat transportsätt när patientens hälsotillstånd det medger. Det är inte acceptabelt att kostnader för erbjudna flygbiljetter inte har lägsta möjliga pris.

– Läkemedelskommitténs ansvar för att hålla nere kostnaderna för läkemedel behöver skärpas.

– Utomlänsvårdens kostnader måste noga följas upp så att förmånligaste alternativ inklusive resekostnader är vad som erbjuds.

Under året har nämnden fått muntligen redovisat att givna besparings- och effektiviseringsdirektiv följs. Information om effekterna i faktiska krontal har varit sparsam. En stor förbättringspotential finns!

Vi har i budget för 2019, yrkat att konkreta siffror tas fram, som visar att tillräckligt utrymme finns för personalkostnader inklusive hyrpersonal. Den nuvarande majoriteten i nämnden valde att inte delta i det beslutet.

Så jobbar vi med nyheter
Inger Harlevi (M) Bibbi Olsson (C )