Träning lindrar smärta

6 december 2016 13:06

Långvarigt smärttillstånd är en plåga för var tredje person av den vuxna befolkning och även många ungdomar. Fram till nyligen visste vi inte så mycket om smärta, men det håller på att ändras. En mångårig svensk forskningsstudie huvudsakligen finansierad av Reumatikerförbundet har gett viktiga insikter om hur långvarig smärta kan behandlas.

Ny kunskap visar att det är möjligt för personer med fibromyalgi att förbättra sin fysiska kapacitet och hälsa med styrketräning. Förutom ökad muskelstyrka, fick deltagarna i forskningsstudien bättre allmän hälsa, mindre smärta samt trötthet.

Den länge obesvarade frågan om varför träning hade så god effekt fick sin förklaring i studien. Forskarna kunde visa att träningsinterventionen normaliserade frisättningen av inflammatoriska och smärtframkallande ämnen i muskulaturen och att detta var förenat med minskad smärta. Funktionell hjärnavbildning visade att träningen hade en gynnsam effekt på kommunikationen mellan olika delar av hjärnan hos personer.

Förbättringen av det kliniska tillståndet efter träning åtföljdes således av positiva effekter både i muskulaturen och i hjärnan. Träningsinterventionen kommer att utgöra ett värdefullt tillskott i behandlingen av fibromyalgi och långvarig smärta.

Reumatikerförbundet har i samarbete med forskare och erfarna kliniker tagit fram en smärtskola för primärvården för ett strukturerat evidensbaserat omhändertagande. Förbundet anordnar också utbildningar för de fysioterapeuter och arbetsterapeuter som tillsammans leder skolorna, där även utbildade informatörer från lokala reumatikerföreningar deltar. Forskningen om smärta går framåt, men mycket återstår innan detsamma kan anses stämma för smärtvården i Sverige.

Reumatikerförbundet anser att vården för personer som har långvarig smärta är ojämlik. Det finns brister i bemötande, tillgänglighet och kompetens hos professionen både i primärvården och i specialistvården. Nyligen publicerades rapporten ”Nationellt uppdrag: smärta”, framtagen av Nationell samverkansgrupp för kunskapsstyrning (NSK). I rapporten konstaterar man att det finns mycket att utveckla för att leva upp till rekommendationerna i Socialstyrelsens rapport Behandling av långvarig smärta. Vården saknar långsiktighet, stabilitet och organiserat arbete mellan vårdnivåer, och primärvården saknar ofta kompetens och struktur för handläggning av patienter med långvarig smärta. Den eftersatta smärtvården är ett enormt slöseri för mänskligheten.

Så jobbar vi med nyheter
Ordförande Göran Löfqvist, Reumatikerdistriktet Gotland