Politiker ansvarar för vattnet

11 augusti 2012 04:00

Det finns ingen enig expertis som kan säga att Nordkalks brott i Bunge inte påverkar Bäste Träsk och därmed Norra Gotlands vattenförsörjning. Tvärtom, de flesta med hydrologisk kompetens är överens om att ett brott sker med betydande risker!

Gotlands kommuns egen konsult, Aqua Novum, skrev ett utlåtande som i allt betonade riskerna och konstaterade att utan en omfattande provpumpning går det inte att bedöma vilken påverkan ett brott, på 25 meters djup med en yta dubbelt Visby Innerstad, har på tillrinningen till Bäste Träsk. Hur kan man förövrigt tro att det går att pumpa bort 1000 tals kubikmeter vatten utan att tillrinningen till Bäste träsk påverkas? Nordkalk säger att vattnet efter rening skall ledas ner i Litturinavallen och därefter nå Bäste träsk. Något som tidigare inte är gjort någonstans. Länsstyrelsen har till dags datum inte ens färdigställt det kontrollprogram som skall gälla för att kunna följa brytningen och dess påverkan på vattentäkten Bäste Träsk.

Hur kunde då Gotlands kommun fatta det beslut som innebar att man tillstyrkte Nordkalks brott? Förutom vattenexperten så hade Gotlands kommun också anlitat en juridisk konsult i frågan. Denna juridiska konsult skrev, på uppdrag, två förslag till yttrande som var grundade på Aqua Novums rapport. Det ena innebar ett tydligt Nej det andra Ja. Gotlands kommun valde Ja, vilket fick vattenexperten att upprörd gå ut i media och undra hur man kunde fatta ett så riskfyllt beslut. Detta visar i sig hur allvarligt Aqua Novum såg på riskerna eftersom det är unikt att konsulter reagerar mot sina uppdragsgivare.

Miljö- och Hälsoskyddsnämnden, som är tillsynsmyndighet för vattentäkter var under förra mandatperioden helt överens om att man inte kunde tillåta ett brott inom Bäste Träsks tillrinningsområde då risk kan finnas för påverkan på dricksvattenresursen Bäste träsk vid olycka, vid minskad tillrinning och försämrad vattenkvalité. Då var vi eniga. Jag förutsätter att dagens majoritet är lika eniga och kvarstår med sitt överklagande av Miljööverdomstolens beslut.

Så jobbar vi med nyheter
Mats-Ola Rödén