Annonssamarbete med Heidelberg Materials Cement Sverige AB

Vad gör Heidelberg Materials för att stärka vattentillgången och skydda naturen på Gotland?

CCS-anläggningen i Slite kommer att minska Sveriges koldioxidutsläpp med fyra procent – en viktig insats för klimatet. Men vad gör Heidelberg Materials för att skydda naturvärden och stärka vattentillgången på Gotland? Här får du svar.

”Vi ska bidra till vattenförsörjningen på Gotland samtidigt som vi arbetar med att ställa om cementtillverkningen i Slite”, säger Matilda Hoffstedt, fabrikschef.

”Vi ska bidra till vattenförsörjningen på Gotland samtidigt som vi arbetar med att ställa om cementtillverkningen i Slite”, säger Matilda Hoffstedt, fabrikschef.

Foto: Jann Lipka

Native2024-03-21 06:00
Detta är ett annonssamarbete.

Heidelberg Materials ställer om svensk cementtillverkning för att minska koldioxidutsläppen och nå klimatmålen. Vid cementfabriken i Slite ska en ny anläggning för infångning av koldioxid vara i drift 2030 – och i ett slag kommer Sveriges totala koldioxidutsläpp att minska med motsvarande fyra procent, jämfört med dagens utsläpp, och möjliggöra byggsektorns klimatomställning. 

– Det känns mycket bra att få vara med och ställa om svensk industri och ta bort en så betydande del av Sveriges koldioxidutsläpp. Men som första punkt på agendan behöver vi gemensamt säkra öns tillgång till mer vatten. Vi arbetar med fokuserade insatser för att öka tillgången på dricksvatten och vatten till skyddade områden som Natura 2000-områden, säger Matilda Hoffstedt, fabrikschef. 

Miljardsatsning för att skydda vatten och natur

Heidelberg Materials har ansökt till Mark- och miljödomstolen om ett 30-årigt täkttillstånd (klicka här för att läsa mer om tillståndsansökan) för att fortsätta bryta kalk på File hajdar i Slite på Gotland. Det nuvarande fyraåriga brytningstillståndet gäller till och med december 2026.

Att bryta kalksten innebär en påverkan på närområdet. I tillståndsprövningen är påverkan på vatten, arter och naturvärden central och i samband med ansökan har Heidelberg Materials genomfört mycket omfattande utredningar.

– Vi har utrett både hur brytningen kommer att påverka området, men vi föreslår också åtgärder som begränsar påverkan och tillför positiva värden för vattentillgången och en på sikt ökad biologisk mångfald i omgivande områden. Vi kommer att investera 1,5 miljarder kronor för att skydda vatten och natur, säger Matilda Hoffstedt.

undefined
Heidelberg Materials är Sveriges enda tillverkare av cement och har två fabriker: Slitefabriken på Gotland och Skövdefabriken.

Här är några av de insatser som Heidelberg Materials planerar:

1. Omvandla Västra brottet till en sjö när täkten avslutats

Verksamheten i Västra brottet kommer att avslutas i början av tillståndstiden och omlokaliseras till File hajdar. Det innebär att hela Västra brottet då börjar vattenfyllas och det bildad en stor sjö. Västra brottet blir en av Gotlands största sjöar och bidrar till högre och stabilare grundvattennivåer genom mer tillgängligt vatten.

2. Lagra och rena vatten samt återföra grundvatten till berggrunden

Vid File hajdar gör vi omfattande åtgärder både för att minimera omgivningspåverkan på vatten och för att stärka vattentillgången. Vi kommer att anlägga vattenmagasin för att lagra vatten under den nederbördsrika vintersäsongen och nyttja under de torra sommarmånaderna. Tillsammans med vårt åtagande att etablera en vattenreningsanläggning kommer det att innebära en fördubbling av dricksvattenkapaciteten i Slite, något som sedan kan försörja stora delar av norra Gotland med dricksvatten. Ökad lagringskapacitet, tillsammans med vattenrening och återförande av grundvatten till berggrunden, medför att områdets kraftiga årstidsvariationer i vattentillgång mildras.

3. Minska inflödet av grundvatten till täkten genom tätning av berget

Med hjälp av ridåinjektering tätas berget för att minska genomsläppligheten. Åtgärden minskar inflödet av vatten till täkten – samtidigt som effekten av återförandet av vatten maximeras. Ridåinjektering har tidigare utförts med gott resultat.

4. Stärka den biologiska mångfalden

Vi kommer att säkerställa att påverkan på arter och värdefull natur minimeras och att verksamheten på lång sikt kan bidra med ett nettotillskott vad gäller biologisk mångfald. Det här gör vi bland annat genom återförande av grundvatten, restaurerande och nyskapande av livsmiljöer, skyddsåtgärder för fridlysta arter samt ett omfattande ekologiskt kompensationsprogram. Ett av många exempel är att vi ska skapa eller restaurera nya livsmiljöer för fjärilsarterna svartfläckig blåvinge, apollofjäril och väddnätfjäril.

Sveriges enda tillverkare av cement

Heidelberg Materials är Sveriges enda tillverkare av cement och har två fabriker: Slitefabriken på Gotland och Skövdefabriken. Tack vare de två fabrikerna är Sverige nära nog självförsörjande av cement. I Slite tillverkas cirka tre fjärdedelar av den cement som används i Sverige.

Varför är det viktigt att få fortsätta bryta kalk i Slite?
Tillståndet är avgörande för att vi ska kunna investera i klimatomställningen av cementfabriken, tillverka cement med noll nettoutsläpp, skapa en kolsänka och bidra till att Sverige når klimatmålen. Med tillståndet kan vi långsiktigt trygga en nationell tillgång på cement. Cement från Slite behövs för vårt samhällsbyggande, vår energiförsörjning och är centralt för Sveriges totalförsvar, avslutar Matilda Hoffstedt.

Nyfiken på hur cementindustrin ska ställa om? Här har Heidelberg Materials skapat en plats där du kan läsa om hur de ska nå bortom noll nettoutsläpp av koldioxid och skapa en betydande kolsänka.

Den här annonsen är producerad av en kommersiell skribent. Den är alltså inte skriven av någon av våra journalister.