Inga skador på grundvattnet

- Det är skönt att veta att inga grundvattenbrunnar skadats.
Så säger en märkbart lättad Karin Andersson, vice vd vid Ryftes AB i Fole, sedan slutrapporten om sommarens miljöskandal nu blivit klar.

27 oktober 2009 04:00
I den saneringsplan, som i går överlämnades till miljöstrateg Claudia Castillo på miljö- och hälsoskyddskontoret, föreslås dels att den förorenade jorden ska schaktas upp och transporteras bort. Och dels att fler prover ska tas på grundvattnet.

Förundersökning pågår
Det var i mitten av juli som misstankar om grovt miljöbrott riktades mot grönsaksföretaget Ryftes i Fole sedan det uppdagats att ogrässprutor rengjorts och bekämpningsmedel dumpats i ett grusupplag.
Ärendet överlämnades till miljöåklagare och förundersökningen pågår ännu. Åtal väntas i slutet av året.
Parallellt med den rättsliga utredningen har Ryftes låtit miljöföretaget Pentacon göra en miljöteknisk undersökning och utarbeta förslag på hur marken ska saneras. Bland annat har 60 jordprover och fem vattenprover nu analyserats.

Rester av medel
Jordproverna visar att bekämpningsmedel har trängt mer än en meter ned i marken. Man har bland annat hittat rester av bentazon.
För att garantera att inga giftrester blir kvar ska man gräva ned till 1,5 meters djup och jordmassorna ska sen transporteras till en godkänd mottagningsplats.
Ett av vattenproverna påvisar rester av bekämpningsmedel, bland annat små mängder bentazon och glufosinat samt större mängder metazaklor och metribuzin.
Av de två sistnämnda ämnena har man uppmätt 6,7 respektive 5,0 mikrogram per liter.
- Det är höga halter. I dricksvatten är högsta tillåtna halt 0,1 mikrogram av ett enskilt ämne eller 0,5 mikrogram totalt av flera olika ämnen, säger Claudia Castillo.
Risken att giftresterna ska nå fram till någon dricksvattenbrunn är dock liten.
Det är drygt 1 000 meter till närmsta brunn och innan vattnet hunnit dit har det dels spätts ut och dels har gifterna brutits ned, konstateras i rapporten. Men för säkerhets skull tycker man att prover ska tas löpande.
Claudia Castillo bedömer planen som väldokumenterad och bra.
- Min uppfattning är att man kan göra som föreslås. Men jag måste gå igenom den mer noga innan jag fattar beslut. Det kan ta någon vecka, säger hon.

Tar allt ansvar
Karin Andersson på Ryftes hoppas att saneringen kan genomföras så snart som möjligt.
- Den här händelsen har varit otroligt påfrestande för oss alla på företaget. När nu rapporten kommit känner jag en lättnad över att åtminstone inga dricksvattenbrunnar har förorenats, säger hon.
Hon betonar hur allvarligt företaget ser på det inträffade.
- Vi tar allt ansvar för att återställa marken, säger hon.

Inte kvar på företaget
Hon nämner också att de två medarbetare som utfört den regelvidriga rengöringen i grustaget nu lämnat företaget.
Har de avskedats?
- Nej, men vi har träffat en överenskommelse som innebär att de inte längre jobbar, svarar hon.
Vad saneringen kommer att kosta vet hon inte.
- Jag har ingen aning. Vi får en prisuppskattning från företaget som ska genomföra den när godkännandet från miljö- och hälsoskyddskontoret kommit, svarar hon.
Så jobbar vi med nyheter