Så ska Ryftes få bort giftet

80-100 kvadratmeter jord ner till 1,5 meters djup kommer att grävas ut och transporteras till godkänd mottagningsplats.

27 oktober 2009 04:00

Det hör till det åtgärdspaket som Ryftes nu lämnat förslag på till miljö- och hälsoskyddskontoret.
De två anställda som genomförde rengöringen av besprutningsutrustningen har fått sluta i företaget.

- Vi hoppas självklart på en snabb handläggning så att en sanering kan genomföras så snart det är möjligt. Den här händelsen har varit otroligt påfrestande för oss alla på företaget och skapat mycket oro, säger Karin Andersson, vice vd vid Ryftes grönsaker i Fole.
Efter avslöjandet i juli om att besprutningsutrustning rengjorts på ett icke godkänt sätt vid ett grustag anlitade Ryftes konsultföretaget Pentacon för att genomföra en miljöteknisk undersökning av platsen. Totalt togs 60 jordprover samt fem vattenprover. Jordproverna har tagits från markytan ner till 3-4 meters djup och vattenprover i en närliggande damm samt i tre grävda gropar där man nått grundvatten.

Jordsanering
Proverna från grusplanen där rengöringen ägt rum visade på bekämpningsmedel över rapporteringsgränsen ner till 1,2 meters djup, längre ner återfanns inga rester av bekämpningsmedel. De ämnen som konstaterats återfinns i ogräs-, svamp- och insektsmedel av typer som används i konventinellt jordbruk.
För att få bort den konstaterade kontamineringen föreslår Ryftes en sanering i form av att 80-100 kvadratmeter grävs ut ner till 1,5 meters djup. Därefter transporteras jorden till en godkänd mottagningsplats varefter nya prover kommer att tas.
Ett av vattenproverna, från en av de grävda groparna söder om grusupplaget, visade också på rester av bekämpningsmedel. Enligt företaget visar beräkningar här att den tid det skulle ta för bekämpningsmedelsresterna att förflytta sig tillsammans med naturlig utspädningseffekt eliminerar risken att föroreningen skulle skada dricksvatten i närliggande brunnar.
För att säkerställa detta är den föreslagna åtgärden att installera ett antal grundvattenrör runt platsen och i strömningsriktningen. Därmed kan löpande provtagningar genomföras för att kontrollera nivåer med mera.

Anställningsslut
Parallellt inväntar miljöåklagare Ingvar Wennersten provtagningsresultat från SKL i samband med den förundersökning om misstänkt grovt miljöbrott som han leder. Dessa prover har tagits på den plats där rengöring skett, på vattenytor runt omkring samt från en bevattningsdamm.
- Svaren väntas i november, säger Ingvar Wennersten.
Ingvar Wennerstens bedömning är att tre personer kommer att åtalas för miljöbrott. Det gäller företagets vd samt två anställda. Dessa båda har nu slutat vid företaget.
- Vi vill än en gång förtydliga att den felaktiga rengöringen av växtskyddsutrustning genomförts av två medarbetare utan ledningens kännedom, framhåller Karin Andersson. Nu har en gemensam överenskommelse träffats som innebär att de avslutar sin anställning hos Ryftes.

Så jobbar vi med nyheter