Förgiftad mark

Mark i Fide och Ljugarn saneras.

18 april 2012 10:17

Nu drar sanering av Ljugarns elverk och området kring Fidesågen igång.

 

Båda områdena har konstaterats som kraftigt förorenade platser.

Ljugarns elverk är förorenat av bly efter den batteritillverkning som bedrevs under perioden 1924-1947. Det finns även olja i markerna efter tillverkningen. Vid Fidesågen har det konstaterats höga halter av arsenik och dioxin som hänger samman med den impregneringsverksamhet som pågick från 1960-1990.

Områdena kommer att saneras genom att man gräver bort den förorenade marken.

Länsstyrelsen har tidigare beslutat att ge Region Gotland närmare sex miljoner kronor för efterbehandling av områdena.

- Det tar lång tid att åtgärda förorenade områden eftersom det ofta kan vara komplicerade föroreningar och ansvarsförhållanden som ska utredas. Det är enbart områden där ansvar saknas som kan få statliga bidrag till utredningar och åtgärder, säger Mattias Vejlens vid länsstyrelsen på Gotland.

Tekniska svarar för saneringen av den förorenade marken.

Länsstyrelsen inventerade under åren 1999 till 2010 misstänkt förorenade områden på hela Gotland.

En databas med ungefär 1000 olika objekt har därefter sammanställts. Av dessa har 250 inventerats och riskklassats. Många av dessa områden har också undersökts närmare.
Det är framförallt områden där träimpregnering, kvarnar, skrotar, garverier, kemtvättar och oljedepåer, har bedrivits. Av dessa har 12 platser klassats som riskklass 1, alltså mycket stor risk.

Det är främst dessa som nu ska åtgärdas.

Så jobbar vi med nyheter