Illegala vapen ska bort

11 juni 2012 04:00

På senare tid har vapenfrågor varit föremål för en intensiv diskussion. Händelserna på Utøya i Norge, skolskjutningarna i Finland, de frekventa skottlossningarna på allmän plats i Göteborgsområdet och inte minst skjutningarna i Malmö under vinterhalvåret har alla visat vilka risker som finns när skjutvapen kommer i fel händer.

Signalerna från rättsväsendet är också att våldsbenägna kriminella personers användning av skjutvapen ökar. Det är därför en angelägen fråga för Alliansen att motverka förekomsten av illegala skjutvapen i samhället och att förhindra att dessa används i kriminella sammanhang. En del åtgärder har redan genomförts från Alliansens sida, såsom att vapen skall märkas vid tillverkning och vid varaktig införsel till landet för att underlätta spårning. Dessutom har Tullverket och Rikspolisstyrelsen sedan tidigare fått i uppdrag att kartlägga omfattningen av införseln och tillvägagångssättet av vapen samt att fördjupa och utveckla samarbetet med myndigheter såväl inom som utom riket.

Alliansen går nu vidare i kampen mot illegala vapen. För det första konkretiseras lagtexten genom att ett antal omständigheter där vapeninnehav skall anses vara ett grovt brott pekas ut. Det rör sig om situationer där vapnet har innehafts på allmän plats, i ett fordon på allmän plats eller inom ett skolområde där grundskole- eller gymnasieundervisning bedrivs. Vidare avser lagändringarna fall där vapen har varit av särskilt farlig beskaffenhet eller att gärningen har avsett flera vapen.

Enligt vår mening innebär de nu genomförda bestämmelserna att det ges bättre förutsättningar och incitament att få till stånd en mer nyanserad straffmätning, där samtliga omständigheter i det enskilda fallet vägs in. Detta, tillsammans med att Alliansen sedan tidigare genomfört en generell straffskärpning för grova våldsbrott, innebär en väsentligt skärpt syn på användandet av illegala vapen.

För det andra blir det nu även straffbart att utan tillstånd förvara vapen åt någon annan. Det är en välkommen lagändring, inte minst med tanke på den risk som annars finns att det utvecklas ett nytt område för så kallade målvakter. Dessutom blir det straffbart att inte anmäla införsel av vapen och ammunition från ett annat EU-land till Tullverket.

Ytterligare bestämmelser som skyldighet för läkare att anmäla patienter som av medicinska skäl är olämpliga att inneha vapen utvidgas. Vidare införs en skyldighet för polisen att omhänderta tillståndsbevis i samband med att ett vapen tas om hand.

Vi ser fram emot de fortsatta reformerna på området. Alliansregeringen har beslutat om en utredning som skall se över ytterligare skärpningar av grovt vapenbrott. Bland annat kommer straffskalorna för vapenbrott att ses över. Dessutom kommer en ny tillfällig vapenamnesti till stånd redan under nästa år.

Tillsammans med de nu vidtagna åtgärderna innebär detta en väsentlig skärpning av synen på grova vapenbrott. Det är bra. De illegala vapnen skall bort från gator och torg.

Så jobbar vi med nyheter
Ämnen du kan följa