Nödrop från landets fritidspedagoger

24 augusti 2012 04:00

Denna information angår alla föräldrar och anhöriga till de över 470 000 barn som går eller ska börja på fritidshem.

Skolåret inleds inom kort. Skillnaden mot tidigare år är att striktare lagar och förordningar nu styr upp skolväsendets verksamhet. Till exempel har den vagare formuleringen bör i lagtexterna byts mot det tydligare ska.

Fritidshemmen är en del av skolväsendet och därför gäller samma lagar som för skolan. Följer man medias och uppgivna fritidspedagogers varningar om läget på landets fritidshem så bortser många huvudmän från detta.

Skollagen säger bland annat att utbildningen inom skolväsendet SKA vara likvärdig inom varje skolform och inom fritidshemmet oavsett var i landet den anordnas.

Alla barn och elever SKA ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling.

Särskilt stöd är inte undantaget fritidshem så elever berättigade hjälp under skoltid har likaså rätt till detta i undervisningen under fritidshemstid.

Utbildningen SKA utformas på ett sådant sätt att alla elever tillförsäkras en skolmiljö som präglas av trygghet och studiero.

Fritidshemmet SKA stimulera elevernas utveckling och lärande SAMT erbjuda dem en MENINGSFULL fritid och rekreation. Utbildningen SKA utgå från en helhetssyn på ELEVEN och ELEVENS behov.

Huvudmannen SKA se till att elevgrupperna har en lämplig sammansättning och storlek och att eleverna även i övrigt erbjuds en god miljö. Lokalerna SKA vara ändamålsenliga.

Personalen SKA enligt de nya behörighetsreglerna ha rätt utbildning och erfarenhet för fritidshemsverksamhet som främjar elevernas utveckling och lärande. I rådande läge är detta viktigare än någonsin.

Detta är ett urval av vad man har lagstadgad rätt att kräva att politikerna skapar utrymme för. Personal som påpekar brister avfärdas ofta som gnälliga eller illojala. Men föräldrar kan till exempel via en anmälan till Skolinspektionen begära att de opartiskt granskar verksamheten.

Situationen är akut. Vi måste få hjälp med att sätta stopp för orimliga nerdragningar, besparingsbeting och resursfördelningar!

Så jobbar vi med nyheter
Mikael Andersson Andréas Nyberg Hadar Nordin, Redaktionen på fritidspedagogik.se; Martin Fredin, Ordförande Barnverket; Åsa Anevik Andreas Larsson Håkan Lyttkens, Fritidspedagoger;