Det beslutades om Gotland

Regionstyrelsen har sammanträtt under torsdagen. Vår reporter Simon Frid live-rapporterade om Leva och sporthallen bland annat.

Senaste uppdateringen högst upp.

21 november 2013 15:45

Presskonferensen avslutades vid 15.45.

 

Måltidsförsörjningen får Ekokommunpriset 2013.

 

Samnyttjande av färjelägen. Regionstyrelsen har levererat ett tydligt förslag hur det skulle gå till att dela på färjelägen fem och sex.

Per Lindskog säger att det ska gå att samnyttja lägena till framtida hamnavtal.

- Man sätter upp en spärr mellan färjeläge fem och sex så att man kan separera dem och få in fler rederier på de färjelägena, säger Per Lindskog.

 

Region Gotland har tecknat avtal med Island Games AB. Region Gotland att bistå med 6,5 miljoner kronor med arbetet kring Island Games 2017.

 

Regionen tänker sälja kungsladorna. Byggnadsnämnden ges i uppdrag att tas fram en detaljplan för området. Dessutom ska man uppfylla ett antal punkter som regionstyrelsen nu beslutat om.

Men regionstyrelsen har inte fattat något definitivt beslut om man ska sälja kungsladorna till Leva Kungslador.

Åke Svensson berättar att det var full enighet bland partierna.

- Leva Kungslador har inte lämnat in något årsbokslut. Det måste de göra i första läget och det gäller samtliga tre bolag som är inblandade. Redovisningarna för 2012 ska var godkända av Bolagsverket, säger Mats-Ola Rödén (FP).

- Vi ger en positiv signal till Leva, säger Per Lindskog, tf regiondirektör.

- Det vi gör nu är att vi kommer sälja enligt marknadsmässiga villkor. Lantmäteriet är beredda att fastighetsbilda även fast det ännu inte finns en plan.

Lars Thomsson (C) säger att man ger en signal till Leva.

- Verksamheten är bra för Gotland och passar in bra i området, säger han.

Per Lindskog säger att ett bolag på fastlandet gjort en oberoende marknadsmässig värdering av området.

En affär kommer att ge Region Gotland mellan fem och sju miljoner kronor.

- Vi har direktiv där vi i normalfallet ska sälja på öppna marknaden. Nu tycker vi att särskilda skäl föreligger och därför kommer den inte att läggas ut på den öppna marknaden, säger Per Lindskog, tf regiondirektör.

 

Handlingsprogram för räddningstjänsten. RS beslutade enligt de punkter som fanns i materialet som kallas "Handlingsprogram enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor". Det är ett program som ska antas i regionfullmäktige.

- Vi vill slå vakt om deltidsbrandkåren. Vi ställde oss bakom det förslag som fanns från AU, säger Åke Svensson (S).

 

Långsiktig plan för VA-utbyggnad på Gotland. Regionstyrelsen antog VA-planen för 2013-2022, där ger man på flera punkter ger tekniska nämnden i uppdrag att gå vidare. Den ska också antas i regionfullmäktige. Arbetet med en utbyggnad påbörjas redan nästa år. Beslutet togs i full politisk enighet.

- Det här är en fråga som har och kommer att diskuteras. Flera har problem med vattnet under sommaren. Det finns ett flertal frågor om ledningsnät och ledningsstruktur. Vi ska bygga ut och rätta till, säger Åke Svensson.

- Hur kan vi separera dagvattnet från avloppet, det skulle underlätta i Fårösund och Burgsvik. Det här handlar om hur fort vi kan bygga ut nätet.

Både Folkpartiet och Centerpartiet menar att det kommer vara viktigt att bli klara i Burgsvik innan 2020.

 

Energiplan 2020. Det blev återremiss på den planen och RS tyckte inte att den var helt genomgången. Det ska bli ett tydligare måldokument.

 

Motion om kommunalt veto mot oljeborrning. Motionen bifalls och man kommer nu att söka samarbete med andra kommuner. Centerpartiet och Moderaterna tycker inte om formen om veto. De tre majoritetspartierna tillsammans med Folkpartiet beslutade att gå vidare enligt förslag.

- Vi vill trycka på regeringen och i samarbete med fler kommuner/regioner kunna ha mer att säga till om när det gäller hur det exploateras i regionerna, säger Isabel Enström (MP).

 

Motion om kretslopp. Regionstyrelsen har beslutat att sätta samman en grupp som ska arbeta vidare med kretsloppslösningar.

- Det finns projekt i andra kommuner, bland annat i Södertälje, där man kommit fram med bättre lösningar än de storskaliga som finns. Intentionen är att det som kommer från åkern ska tillbaka till åkern. Det är en stor utmaning, men det måste vi jobba med, säger Isabel Enström (MP).

 

Angående sporthallen. Åke Svensson berättar att det fanns en bred diskussion om markanvisning för sporthallen. Man stödjer tekniska nämndens beslut om det södra läget. Voteringen slutade 8-7. Centerpartiet, Folkpartiet och Moderaterna reserverade sig mot beslutet.

- Beslutet grundar sig i planeringsgruppens arbete, säger Åke Svensson (S).

 

 

Så jobbar vi med nyheter
Simon Frid