Barnen drabbas när tekniska nämnden sparar

26 september 2019 05:00

Hur många gånger fick vi inte höra från borgerliga företrädare att fullmäktiges beslut skulle följas. Hur nonchalant det var av den dåvarande majoriteten att inte följa de beslut som Gotlands högst beslutande organ tagit. De borgerliga företrädarna nämnde det inte heller i förbigående utan tonen var både hög och aggressiv. Oftast hörde vi detta när det debatterades budget eller när besluten rörde landsbygden. Förra torsdagen tog tekniska nämnden med centerpartisten Karl-Johan Boberg i spetsen minst ett beslut som strider mot det som regionfullmäktige tidigare bestämt.

Jag tänker då på beslutet att stänga två lekplatser i Slite vilka politikerna inte anser sig ha pengar till att rusta upp. Beslutet har, som jag tidigare nämnt, tagits utan att kravet om en konsekvensbedömning ur ett barnperspektiv har gjorts. Så det ska jag inte tjata om mer.

Men beslutet att lägga ned lekplatserna i Slite bryter också mot ”Strategi för lekplatser och utomhusgym tillhörande Region Gotland” som antogs av tekniska nämnden 2016-11-16. I den kan man tydligt utläsa att de mindre lekplatserna kommer att fasas ut mot centralt belägna större lekplatser. Men det står också ”Upprustning och nyanläggning ska ske innan eventuella nedläggningar.” Men nu finns ingen centralt belägen lekplats i Slite. Det finns inte heller pengar budgeterad till en ny lekplatstill eller beslut om att bygga en. Trots det tar nämnden beslut om att riva dem, tvärtemot sin egen strategi. 

Till P4 Gotland säger nämndens ordförande Karl-Johan Boberg (C) att det finns lekplatser i Slite vid bland annat Gotlands hems fastigheter och att samtal med dem nu eventuellt kan göras. Men även det strider mot den policy som nämnden antagit. Där står: ”Lekplatserna anläggs på allmän platsmark för att säkerställa allmänhetens tillträde. Av denna orsak tar Region Gotland inte hänsyn till var det finns lekplatser exempelvis på privat mark eller på skolgårdar eftersom allmänhetens tillträde till sådana lekplatser inte kan garanteras.” Även om Gotlandshem är ett kommunalt bolag räknas deras mark som privat och det kanske inte är så populärt för hyresgästerna att alla barn i Slite som vill leka på lekplats samlas på deras gård. Speciellt inte om det är på samma premisser som en offentlig lekplats har. Det vill säga att alla, alltid ska ha tillgång till den.

När det nuvarande borgerliga styret var i opposition var det viktigt att den styrande rödgröna majoriteten följde strategier och policys till punkt och pricka. Men nu när man själv styr är det tydligen inte så noga.

Så jobbar vi med nyheter
Erik Fransson