Det nya ledarskapet

3 april 2019 05:00

Efter regionfullmäktigemötet den 25/3 skrev jag en ledare som avslutades: ”Men återigen ser vi hur den retorik som delar av den nuvarande politiska ledningen förde i opposition inte följer med dem när de väl får ansvar. Vi kommer se fler exempel på det framöver. Var så säkra.” Jag trodde däremot inte att det skulle ske så fort och i en så stor omfattning.

Under valrörelsen var det mycket diskussioner kring LSS och hur den fungerade. Alla var eniga om att LSS var och är en viktig rättighetslagstiftning där personer med rätt till insatser också ska få det. Man var också överens om att sättet som besluten togs av Försäkringskassan gjorde att kommuner fick högre kostnader utan att bli kompenserade av staten.

Från borgerligt håll var tonen ibland extremt hög och här på ön såg vi toppolitiker dela bilder med falska eller grovt vinklade budskap. Men nu när de sitter på de styrande posterna i socialnämnden väljer man att inte äska medel till LSS, trots att förvaltningen anser att de behövs.

Även barn och ungdomars ökande psykiska ohälsa har diskuterats. Därför känns regionens satsning på den så kallade ”Första linjen” helt rätt. Det är en mottagning för barn och unga i åldrarna 12-17 som stöd i kampen mot psykisk ohälsa. Projektet finansieras under 2019 delvis av statliga medel, men både hälso- och sjukvårdsnämnden och socialnämnden ska enligt tidigare beslut vara med och betala. Men nu är det osäkert om socialnämndens borgerliga majoritet tänker betala sin del av kakan 2020 och framåt.

På socialnämndens möte den 6/2 beslutade en enig nämnd att ge förvaltningen i uppdrag att äska medel till ”Första linjen” inför 2020 års budget. Men när nämnden den 21/3 tog beslut om vilka äskanden man skickar vidare till budgetberedningen prioriterade den borgerliga majoriteten bort ”Första linjen”. Förslaget att inte äska medel ifrågasattes av oppositionen, men med hjälp av den från SD avhoppade Tina Benthammar röstade borgarna igenom sitt förslag och äskandet om medel till ”Första linjen” prioriterades bort.

Till Gotlands Tidningar förklarar socialnämndens ordförande, Rolf Öström (M) varför man prioriterat bort pengarna:  "Vi räknar med att staten kommer att gå in med ett riktat bidrag." Så var det med det egna ansvaret för en verksamhet man anser vara så viktig.

Våld i nära relation är också en fråga som har fått stort utrymme de senaste åren, inte minst efter #metoo. Frågan blev återigen aktuell i samband med dokumentären om Josefin Nilsson som började sändas på SVT-play i samband med att hon skulle ha fyllt 50 år 22/3. Under senaste regionstyrelsemötet beslutade politikerna i enighet att godkänna och skicka den väl genomarbetade "Strategin för förebyggande och motarbetande av mäns våld mot kvinnor" till regionfullmäktige, där det slutliga beslutet tas. Men när socialnämndens borgerliga majoritet får bestämma så prioriterar man bort de medel som socialförvaltningen anser sig behöva för att kunna följa strategin.

Är det detta som man menade med nytt ledarskap? Att först lova guld och gröna skogar för att sen prioritera bort de medel som behövs? Eller tänker man sätta i system att lägga en budget man inte kan hålla för att sen låta sig räddas av statsbidrag och försäljningar?

Så jobbar vi med nyheter
Erik Fransson

Ämnen du kan följa