Eva Nypelius (C) resonerar ohederligt

5 november 2018 05:00

Det är både oärligt och ohederligt att resonera som Eva Nypelius nu gör kring Region Gotlands ekonomi. Dessutom visar det på en ovilja att ta ett helhetsansvar. Vi har fyra nämnder som begärt tilläggsanslag för innevarande år då de ser att de inte kommer att klara av att hämta hem det underskott som uppstått under året. Alla oavsett politisk färg vet att vi är underfinansierade av staten för hälso- och sjukvård med mellan 200-300 miljoner kronor årligen.

Att då i varje intervju och uttalande upprepa att ledarskapet brister när nämnden kommunicerar sitt underskott om 35 miljoner kronor är ohederligt och oärligt. Dessutom har alla politiska partier i alla nämnder gemensamt ansvar och nämnden har tillsammans antagit flera handlingsplaner som bidrar till att underskottet ”bara” är 35 miljoner kronor. Nämnden har också enhälligt bett fullmäktige om okej på att gå med högst detta i underskott. Man är inte utan ansvar för att man sitter i opposition.

Underskott hanterades på samma sätt av Eva Nypelius själv 2008. Alla kan läsa i protokollet KF§161 där Eva som dåvarande Kommunstyrelsens ordförande argumenterar på precis samma sätt som vi gjort och fortfarande hävdar är rätt. Det ska bli synnerligen intressant att se hur det kommer att låta kommande år. Varför är det rätt att resonera som vi gjort och gör? Jo, för att det naturligtvis är orimligt att hämta hem 35 miljoner kronor i vården, 20 miljoner inom LSS eller sänka ersättningarna för de som är Gode män på två månader.

Gotlänningar i behov av vård ska få vård även i november och december. Eva Nypelius nästa argument är att de här nämnderna inte skall slippa ansvaret och att regionstyrelsen och fullmäktige inte ska ta över det. Det är så ansvarslöst att en baxnar. Det är nämligen fullmäktige och regionstyrelsen som har det yttersta ansvaret för alla verksamheter. Det är därför rimligt att just fullmäktige tar ansvar och sänder signalen till nämnderna att vi ser att ni jobbat hårt, att verksamheterna anpassat efter förmåga men att det också är viktigt och rätt att fortsätta ge vård och insatser utifrån behov. Att fullmäktige sänder signalen att vi inte vill att nämnden nu ska agera på sånt sätt att människors behov ställs åt sidan. Här skiljer sig vår vilja att ta ansvar tydligen åt! Alliansminoriteten sätter princip för människor.

Budget sätts utifrån våra ekonomiska möjligheter. Vi vet alla att de flesta nämnder får mindre än de behöver. Inför nästa år har HSN redan flaggat för svårigheten att klara den budget vi beslutade i juni. Skolan har fler barn än vi visste då. Budget är alltså budget och människor, behov och nationella beslut är nåt annat. I slutet av året jämkas det där och vi får ta ansvar. För helheten. I fullmäktige.

Så jobbar vi med nyheter
Meit Fohlin (S) Oppositionsråd

Ämnen du kan följa