Många har utbildningsbehov

9 augusti 2019 05:00

På Moderaternas dag under Almedalsveckan lanserade partiet ett gediget utbildningsförslag. Stora satsningar på svenska och samhällskunskap fanns i paketet som presenterades. Moderaterna anser att en viktig del av att leva i Sverige är att kunna språket. Jag är beredd att hålla med. För att kunna ha kontakt med myndigheter, sjukvård och andra välfärdstjänster är det viktigt att kunna förstå och kunna göra sig förstådd i tal. Men jag upplever också att många som använder sig av sociala medier, exempelvis Facebook, har relativt stora problem att göra sig förstådda i skrift. Vi vet att det är av stor vikt för ditt språk att redan i låg ålder läsa böcker, men att barn och ungdomar sen en tid tillbaka läser allt mindre. Det finns med andra ord fog för att förbättra svenskundervisningen, inte bara i skolan utan även för vuxna som inte fått tillräcklig utbildning under sin skolgång.

Även moderaternas förslag om förbättrad samhällskunskap har en bakgrund jag håller med om. Många av de normer och värderingar vi byggt vårt samhälle på har också blivit lag. Den lagstiftningen blir då svårare att förstå om man inte lär sig vilka normer och värderingar som ligger bakom lagarna. För att man ska kunna leva tillsammans är det viktigt att vi alla känner till detta annars blir det lätt att hamna i ett utanförskap där hat och hot blir ens sätt att kommunicera.

I Sverige har alla lika värde. Oavsett kön, ursprung, sexuell läggning, religion, politisk åsikt med mera. Alla har samma rätt att kunna verka och få sin röst hörd i samhället. Men vi ser samtidigt att alla inte har fått tillräckliga kunskaper för att inse detta. Hat och hot mot politiker, judar, muslimer, kvinnor, hbtq-personer och många fler sprids på olika forum. Allt för att minska deras möjligheter att göra sig hörda, minska deras rätt till vår lagstadgade yttrandefrihet. Okunskapen om de lagar och värderingar som vårt samhälle vilar på är stor och en bristvara hos många.

Vårt öppna samhälle, som är ett av eller världens mest individualiserade, innebär en hel del egenansvar. Vi som ska leva här behöver då kunskaper för att samhället ska kunna fungera så friktionsfritt som möjligt. Vi behöver kunna umgås på ett anständigt sätt med varandra, även på sociala medier, vilket många inte klarar av. Därför skulle en satsning på värdebaserad samhällskunskap kunna var till stor hjälp.

Det ingår ju inte i samhällets värderingar att kalla våra demokratiskt valda politiker för landsförrädare. Det finns ingen samhällsnorm som tillåter någon att kalla kvinnor och tjejer för horor. Att sprida hat och hot mot personer med annan åsikt än en själv kan dessutom vara ett lagbrott och det är en attack på vårt öppna demokratiska samhälle. Som ni ser finns det behov av att förbättra utbildningen i både svenska och samhällskunskap, inte bara i skolan utan även för många vuxna.

Så döm om min förvåning när jag inser att moderaternas förslag bara gäller personer med invandrarbakgrund. De brister som jag mer eller mindre dagligen upplever finns ju hos personer med annan bakgrund. Varför ska inte dem få möjlighet att på ett bättre sätt kunna införlivas i samhället? Varför M inte vill lära ut våra normer och värderingar till alla som har det behovet kan man bara fundera över. Men de politiska högervindarna kan vara en förklaring.

Så jobbar vi med nyheter
Erik Fransson