Outnyttjad arbetskraft

7 november 2018 05:00

Arbetsförmedlingen, AF, har uppmärksammats för sin kampanj ”Gör plats”, som är tänkt att få fler personer med funktionsnedsättning i jobb. Kampanjen är en följd av uppdraget, att försöka få arbetsgivarna att anställa fler personer med funktionsnedsättningar, den rödgröna regeringen gav AF.

Statistiken är tydligt och visar att människor som inte faller inom samhällets normer också har svårare att få jobb. Trots att arbetsgivare efter arbetsgivare vittnar om sina problem att rekrytera personal med rätt kompetens, finns det personer med rätt kompetens som bara väntar på att få bli en del av en arbetsplats. Av de cirka 65 000 personer med funktionsnedsättningar som finns inskrivna hos AF, har en stor del utbildningar som passar till bristyrken, men förblir trots det arbetslösa. Det handlar om gymnasiala utbildningar, exempelvis omvårdnad, hotell och restaurang, barn och ungdom, bygg- och anläggning, samt hälso- och sjukvård. Men även eftergymnasiala som olika typer av lärar- och hälso- och sjukvårdsutbildningar.

Hur kan det komma sig att personer med rätt utbildning för bristyrken ändå går arbetslösa? Arbetsförmedlingen frågade nära 1 000 arbetsgivare och svaren är nedslående. Okunskap och förutfattade meningar ligger bakom många arbetsgivares ointresse för att anställa personer med funktionsnedsättning. Nu är okunskap ett rätt lätt problem att överbrygga och därför är Arbetsförmedlingens kampanj helt rätt väg att gå. De vill bryta våra fördomar.

Samtidigt är det viktigt att veta att de problem som funktionsnedsättningar skapar inte beror på personen utan på omgivningen. Själv skulle jag aldrig fått köra en bergstruck, som lastad med sten väger över 100 ton, om jag inte haft möjlighet att få glasögon. Med rätt tillgänglighet och rätt hjälpmedel kan nästan alla jobba med allt.

Arbetsförmedlingen får ofta kritik för det arbete de gör, och att de inte förmedlar så många jobb. För det mesta helt obefogad kritik från höger som bygger på en ideologisk tanke om att minska offentliga verksamheter till förmån för privata. Arbetsförmedlingens uppgift är inte att förmedla jobb de inte behöver förmedla där arbetssökande och arbetsgivare sköter det själva. AF:s uppgift är att skapa förutsättningar för de som har svårt att hitta arbeten att få arbete. Där ingår personer med funktionshinder. Om kompetensen är rätt men arbetsplats eller arbetsredskap fel utformad har arbetsförmedlingens personal en enorm kompetens att hitta lösningar. Där finns den hjälp som arbetsgivare kan behöva när de väl kommit över sina fördomar och kan tänka sig att anställa någon utanför samhällsnormen.

Här återkommer de problem som den patriarkala normen skapar för de som inte är vit, heterosexuell, av manligt kön och utan funktionsnedsättning. I alla grupper är sysselsättningen lägre än för vita heterosexuella män utan funktionsnedsättning. Kvinnor oberoende av härkomst, personer med invandrarbakgrund oavsett kön, ungdomar och personer med funktionsnedsättningar. De normer som vi växt upp med och de fördomar normen för med sig spelar en stor roll också i arbetslivet. Arbetsförmedlingens kampanj kan råda bot på det. Varför slänger vi inte bort våra fördomar och nyttjar den arbetskraftsreserv som finns när det skriks efter kompetens?

Så jobbar vi med nyheter
Erik Fransson