Välfärd, kultur, Nato och längre sovmorgon

25 september 2019 05:00

I morgon inleds Centerpartiets stämma i Karlstad.

En spännande tillställning, både för att partiets position i opinionen stått stadigt sedan valet, till och med en liten ökning kan noteras i de flesta mätningar. Men också för att höra medlemmarnas reaktioner och synpunkter på partiets nya samarbete på riksplanet.

Förutom det ska partiets nya politiska förslag diskuteras och formuleras i konkreta program. Den som är intresserad av att följa hur ett parti jobbar kan följa det mesta av arbetet via tv- och webbsändningar. Det ska jag själv göra då jag inte är på plats i Karlstad.

Från Gotland deltar tio ombud och totalt kommer 15 gotländska motioner att behandlas. Ombuden är: Joakim Samuelsson, Gunnel Lindby,  Lars Thomsson, Bibbi Olsson, Eva Ahlin, Fredrik Gradelius, Anki Wallin, Niklas Gahne, Eva Gahnström och Ylva Andersson.

 

Stefan Nypelius motionerar om möjligheten att ha en delad kommunalskatt. 

"Skatteutjämningssystemet löser inte alla fördelningspolitiska skillnader mellan Sveriges kommuner och regioner. Bygder med en stor andel fritidshus och besökare som vistas längre tider måste ha en betydligt större offentlig service än övriga orter. Då kan ett skattesystem där invånarna betalar skatt efter var den verkliga dygnsvilan sker vara ett sätt att få jämnare fördelning av skattemedlen.".

Motioner med samma krav har lämnats från bland annat Dalarna. Partistyrelsen föreslår tyvärr att motionen ska avslås men man kan utgå från att det blir livlig diskussion om detta på stämman då det är en viktig fråga för många regioner. 

Gunnel Lindby motionerar om att fler än arbetslösa borde omfattas av starta-eget-bidrag. 

Stefan Nypelius, Kjell Genitz och Lars Thomsson skriver varsin motion om elförsörjningen på Gotland. Man kräver att partiet ska jobba för statliga pengar för att kunna genomföra omställningen utifrån det pilotförsök som regeringen utsett Gotland till. Samt att den tredje elkabeln måste finansieras och genomföras.

Här håller Centerpartiet med i tydliga formuleringar i sitt svar, men i den nyss lagda budgeten fanns inget av detta med. 

 

Distriktsstyrelsen kräver i en motion konkurrensneutralitet i vård och skola och Gabriella Hammarskjöld motionerar om nyckelbiotoper och skog, en fråga hon utvecklat i flera texter på denna sida.

Lars Thomsson, motionerar om ö-faktor till Gotlands sjukvård, här svarar partistyrelsen lite svävande att detta till viss del tillmötesgås i det nya skatteutjämningssystemet men man föreslår också att stämman ska "instämma i motionens intentioner".

Stefan Nypelius motionerar om kraftfulla satsningar för att locka fler att välja yrken inom välfärden.

 

Joakim Samuelsson, Centerpartiets distriktsordförande på Gotland, skriver i en motion att skolan under högstadiet och gymnasiet borde börja senare på morgonen.

"Sömnbristen hos tonåringarna drivs till stor del av en konflikt mellan tonåringarnas interna biologiska klockor och samhällets scheman och krav" skriver han.

Fredrik Gradelius motionerar om kultur som friskvård och Joakim Samuelsson vill införa försäkringsläkare för att styra upp sjukförsäkringsprocesserna.

 

Frågan om svenskt Nato-medlemskap avgjordes på stämman 2015 efter långa diskussioner. Det var ingen lätt fråga för partiet men till slut landade en majoritet i att förespråka ett svenskt medlemskap.

Fredrik Gradelius, Kjell Genitz och Sture Gardell vill i en motion att partiet omvärderar detta beslut och tar avstånd från ett svenskt medlemskap i Nato. 

Förutom motioner och politiska handlingsprogram ska en partistyrelse väljas och här föreslår valberedningen att Eva Nypelius omväljs på sin plats.

Så jobbar vi med nyheter
Eva Bofride