Även Försvarsmakten överklagar tillståndet

Försvarsmakten och länsstyrelsen överklagar miljötillståndet för Tofta skjutfält. Militären vill ha fler skjutdygn och vill även utöka skjutfältet.

28 januari 2019 11:10

Försvarsmakten är inte alls nöjd med det miljötillstånd som meddelades i december. Ett dokument på 30 sidor har lämnats till mark- och miljödomostlen, med överklagade av flera punkter.

Försvaret vill utöka antalet skjutdygn med 45 till 170 i norra och södra delen, och med 20 dygn till 220 på mellersta delen av skjutfältet. Man vill man inte ha uppehåll efter midsommar, utan yrkar på 20 skjutdygn sommartid.

Försvarsmakten nekades att utöka skjutfältet med fem fastigheter som köpts in. Även det beslutet överklagas.

Militären fick tillstånd att skjuta in mot skjutfältet från sex platser, men först när eventuella överklaganden avgjorts. Försvaret vill börja med indirekt artillerield innan tillståndet vunnit laga kraft, och vill inte begränsa det till bestämda platser. Man föreslår vidare att antalet skott och dygn ökas till 65 dygn och 2 500 skott.

LÄS MER: De överklagar skjuttillståndet

Länsstyrelsen är missnöjd med villkoren för skötseln av Natura 2000-området Nasume myr. Tidigare höll betande djur myren öppen. Det försvåras avsevärt om det övas mer. Länsstyrelsen yrkar därför att militären åläggs att vidta andra åtgärder, som slåtter.

Länsstyrelsen påpekar även att dispens krävs innan åtgärder vidtas med den boplats ett kungsörnspar har på södra delen.

En sådan kommer att ges, säger länsstyrelsen, eftersom verksamheten har ett ”allt överskuggande allmänintresse”. Militären bör dock vänta med att såga ner örnboet, för att under några år undersöka vilken lösning som är lämpligast. Det kan vara så, att örnarna lyckas med häckningarna även om störningarna ökar. I så fall bör boet vara kvar.

Tillståndet för skjutfältet har även överklagats av regionen, Gotlands ornitologiska förening och flera privatpersoner.

Så jobbar vi med nyheter
Per Leino