Biogasanläggning på gång i Klintehamn

Avfall från grönsaksfabriken Foodmark i Klintehamn ska blandas med avloppsslam och bli till biogas i ny anläggning.

19 februari 2019 07:11

Av slam från reningsverket i Klintehamn och avfall från Foodmark AB ska det tillverkas biogas. Det vill teknikförvaltningen som nu föreslår att tekniska nämnden i morgon ska besluta om att begära tilläggsanslag hos regionfullmäktige för en ny biogasanläggning i Klintehamn. Det är i samband med att reningsverket i Klintehamn byggs om som det ska moderniseras för rötning och biogasproduktion. Projektet beräknas kosta totalt nära 29 miljoner kronor varav regionen ska stå för 16,5 miljoner. Resterande dryga 12 miljoner ska finansieras med externa bidrag, pengar som regionen redan i december 2017 beviljades genom klimatinvesteringsstöd för projektet Klintehamn biogas. Klimatinvesteringsstödet delas ut av Naturvårdsverket till åtgärder som ger minskade utsläpp av växthusgaser.

En biogaslösning skulle minska Foodmarks utsläpp markant då de i dag eldar med olja.

– Det här är extremt bra eftersom oljan är så pass dålig, den kommer att ersättas till två tredjedelar, säger Mats-Ola Jespersson, miljösamordnare på Foodmark i Klintehamn.

Om biogasprojektet går i mål kommer den nuvarande brännaren som drivs på fossilt bränsle ersättas med en kombinationspanna som går på biogas och någon form av miljöolja.

– En annan fördel är att vi kommer ifrån transporterna. I dag körs avfallet till Brogas, säger Mats-Ola Jespersson.

Tanken är att avfallet från fabriken ska transporteras till biogasanläggningen i rör.

Endast det avloppsslam som kommer från reningsverket i Klintehamn räcker inte för att upprätthålla en biogasproduktion året om. Därför är samarbetet med Foodmark en förutsättning för den nya biogasanläggningen.

Tillsammans med slam från va-verksamheten i Klintehamn är mängden avfall från Foodmark tillräcklig för att tillgodose Foodmarks nuvarande behov av biogas.

I den föreslagna biogasanläggningen skulle det även finnas möjlighet att ta hand om organiskt avfall från andra verksamheter. Andra aktörer som visat intresse för biogas är, enligt teknikförvaltningens tjänsteskrivelse, Lantmännen, Gotlandsflis, Geab och lokala lantbruk. Flera av dessa verksamheter har även organiskt avfall som kan vara lämpliga vid biogasproduktion.

Om en rötningsanläggning inte byggs i Klintehamn måste slam från reningsverket transporteras till Visby för rötning, vilket innebär problem eftersom Visby reningsverk redan i dag är överbelastat.

Mål

Målet med projektet som kallas "Klintehamn biogas" är att:

• Etablera en lokal biogasproduktion i Klintehamn för att möjliggöra omställning till förnybara källor.

• Region Gotlands syfte är att erhålla en besparing i slambehandling och mer hållbar slamåterföring samt få tillgång till förnybar processvärme för eget bruk.

• Foodmarks syfte är att ställa om till förnybar energi för processvärmeproduktion samt att erhålla en lokal avfallshantering.

Källa: Avsiktsförklaring gällande genomförande av projekt "Klintehamn biogas.

Så jobbar vi med nyheter
Anna Ekeroth