Bostäder på centrala Visbytomten allt närmare

Bostadsplanerna vid Länsförsäkringars fastighet på Östercentrum avancerar. Men långsamt. Och än är det inte klart om man ska lyckas gå i mål.

24 maj 2019 06:10

Tankarna på en exploatering av Trasten 5, platsen för den nedlagda bensinmacken mellan hamburgerrestaurangen Max och Länsförsäkringars kontor, har funnits i åtminstone ett decennium. Men de har förändrats längs vägen. 2010 slöt Gotlands kommun, som det hette på den tiden, avtal med försäkringsbolaget om en markanvisning. Då handlade det enbart om kommersiella lokaler. Byggnadsnämnden fick i uppdrag att göra en detaljplan. Men planerna gick i stå.

Hösten 2016 kom Länsförsäkringar med ett nytt förslag som regionen sa ja till. Markanvisningsavtalet har ändrats så att ”kontors- och handelsändamål” kompletterats med ”bostadsändamål”. Länsförsäkringar uppgav att man ville bygga hyresrätter och framför allt mindre lägenheter. Regionstyrelsen var positiv då man ansåg att behovet av bostäder är större än behovet av fler lokaler. Det nya avtalet blev klart i slutet av oktober förra året.

Nu har Länsförsäkringar kommit med en ansökan om planbesked för såväl Trasten 5 (där gamla macken ligger) och Trasten 6 (Länsförsäkringars kontor) för flerbostadshus, handel och kontor. Ansökan remitteras internt på regionen.

– I den fördjupade översiktsplanen och i planprogram sägs att fler bostäder behövs i området. Men det är många frågor att lösa, säger Christian Björkman, fysisk planerare på regionen och den som håller i remissen.

– Parkeringsfrågan, förhållandet till världsarvet med siktlinjer och annat att ta hänsyn till, trafikbuller och marksanering, ger han som exempel.

2010 ville man inte göra en så kallad frimärksplan för bara Trasten, utan hantera hela Östercentrum i ett sammanhang. Nu pågår under hela 2019 en internationell arkitekttävling om Östercentrum. Christian Björkman tror heller inte att något beslut om planbesked kan hinnas med före sommaren.

Remissvaret från regionens miljö- och hälsoskyddsenhet understryker svårigheterna: ”Fastigheterna är lokaliserade intill en mycket trafikerad väg samt även intill en restaurang. Risk för störningar från trafikbuller (inklusive tomgångskörning vid drive-in-restaurang samt trafikljus”, annat buller (till exempel från ventilation), luftföroreningar, ljusstörningar samt luktstörningar ska bedömas” sägs det där. Enheten påpekar också att just i detta område pågår bakgrundsmätningar av luftföroreningar, där miljökvalitetsnormen för partiklar överskrids. Ytterligare sanering av marken efter bensinmacken kan också bli aktuellt.

Så jobbar vi med nyheter
Lasse Linusson