I går berättade Gotlands Tidningar om Försvarsmaktens senaste beslut om Tofta skjutfält. Påverkansområdet ”för buller eller annan risk” har utökats betydligt (se kartan).

Öppna kartan i nytt fönster>>

Formellt är det ett tillägg till tidigare beslut.Det har också nära samband med det nya miljötillståndet med utökade skjutdagar som Försvarsmakten fått börja tillämpa. Innehållet i beslutet var inte överraskande. Men det ärfår omfattande konsekvenser:

– Påverkan blir jättestor, säger Unni Karlsson, samhällsplanerare på länsstyrelsen Gotland.

Hon framhåller att Vibble och Tofta är två områden av stort intresse för exploatering.

Region Gotlands biträdande stadsarkitekt Gunnar Gustafsson menar också att följderna blir mycket kännbara:

– Nu stängs dörren söderut. Norrut begränsas vi av flyget, österut av vattenskyddsområden, framhåller han.

Beslutet som Försvarsmakten fattat harrubriken: ”Tillägg till beslut om förnyad redovisning av riksintressen och områden av betydelse för totalförsvarets militära del enligt 3 kap 9§ miljöbalken – Tofta skjutfält.”

– Vi redovisar våra riksintresseanspråk och deras påverkansområden i så kallade länskataloger för att försöka illustrera så tydligt som möjligt, säger Camilla Bramer, sektionschef vid Försvarsmaktens infrastrukturavdelning.

Den viktigaste innebörden är att alla byggnationer och all planläggning inom området måste remitteras till Försvarsmakten, som i praktiken har stora möjligheter att sätta stopp.

– De har en väldigt stark ställning i lagstiftningen, konstaterar Gunnar Gustafsson, även om statusen för ett riksintresse i de enskilda fallen inte avgörs förrän det prövas rättsligt.

Om bygglov eller detaljplaner överklagas av Försvarsmakten går ärendena först till länsstyrelsen, sedan direkt till regeringen. De hamnar alltså inte i mark- och miljödomstolen.

I underlaget till det nya beslutet sägs att det bara är Försvarsmakten som kan ”bedöma om en åtgärd medför påtaglig skada på ett riksintresse för totalförsvarets militära del”, på grund av försvarssekretess. Men för den skull upphör inte dialogen med Region Gotland, eller länsstyrelsen.

– Vårt beslut är vad det är. Nu ligger bollen hos regionen, säger Camilla Bramer.

Gunnar Gustafsson ger samma bild:

– Vi har haft dialog med Försvarsmakten, före jul och senast vid ett möte den 15 januari, men då var kartorna fortfarande under utarbetande. Nu ska vi samla ihop de planer som berörs av det utökade påverkansområdet, säger han och fortsätter:

– Det kanske inte är kört precis överallt. Vi ska försöka identifiera vad som är verkliga hot spots och vad som är mindre heta platser. Vi ska leta med ljus, lykta och förstoringsglas efter möjligheter.

Miljötillståndet förskjutfältet reglerar antal skjutdagar, volymer avammunition och mycket annat. Det är överklagat till regeringen av flera parter. Innan miljöprövningsdelegationen vid Stockholms tingsrätt fattade beslut om tilltståndet föregicks det av en lång samrådsprocess.

Varför fanns inte det utvidgade områdesskyddet redovisat där?

– Det är beslut enligt olika lagstiftningsområden. Men området kunde utläsas från de bullerkurvor som redovisades i miljökonsekvensbeskrivningen, svarar Camilla Bramer.

Förändringen nu rör enbart Tofta, inte andra påverkansområden på Gotland.