Dubbelt så många dagar med skjutningar

Verksamheten på Tofta skjutfält är av största allmänna intresse för Sverige. Därför tillåts Försvarsmakten vidta ovanliga åtgärder, men får nej på ansökan om att utöka skjutfältet.

29 december 2018 07:30

Miljöprövningsdelegationen vid länsstyrelsen i Stockholm har beviljat Försvarsmakten nytt miljötillstånd för Tofta skjutfält. Gotlands strategiska läge och regeringens beslut om att etablera en stridsgrupp på ön är argument som motiverar en rad av besluten.

– Regeringsbeslutet har stor betydelse för hur verksamheten ska bedömas utifrån artskyddet. Om prövningen gällt en industri hade andra förutsättningar gällt, säger Lena Johansson som varit ordförande för miljöprövningen.

Tillståndet är inte tidsbegränsat och gäller med omedelbar verkan för större delen av verksamheten, trots att flera fastighetsägare kring skjutfältet motsatt sig att tillståndet ska gälla även om det överklagas. Bland de som motsatt sig ett verkställighetsförordnande finns förre ordföranden för byggnadsnämnden, Karl-Allan Nordblom (MP), som i egenskap av fastighetsägare i Västerhejde avstyrkte att miljötillstånd beviljas.

Att såga ner och flytta en boplats för kungsörn är en mycket ovanlig åtgärd som Försvarsmakten får tillstånd till. Under åren som södra delen av skjutfältet inte utnyttjats har ett kungsörnspar etablerat sig, och det på en plats som enligt Försvarsmakten allvarligt hotar att begränsa övningarna och därmed hela öns försvarsförmåga.

Försvarsmakten motsatte sig en förbudszon kring boplatsen, så som gäller för vindkraften. Nu får boet sågas ner. Nya bon på alternativa platser har redan byggts.

– Vi har inte tagit ställning till om det krävs dispens från artskyddsförordningen för att ta ner boplatsen. Det är en fråga för länsstyrelsen på Gotland, säger Lena Johansson.

Ordföranden i Gotlands ornitologiska förening, Måns Hjernquist, är förvånad.

– Jag har aldrig tidigare hört talas om att någon tillåtits att ta ner en boplats för kungsörn, säger han och kallar beslutet om kungsörnarnas boplats för en form av landskapsdesign.

Måns Hjernquist är orolig för att åtgärden att flytta boplatser kan åberopas av andra, till exempel vindkraftsföretag.

– Blir det här en ny trend för hur artskyddsföreningen ska tolkas och det utvecklas en ny praxis är det inte bra, säger han.

Jämfört med tillståndet 2010 är antalet skjutdygn nära fördubblat, och antalet skott med finkalibriga vapen tredubblas. Försvarsmakten hade önskat 220 dygn, men får tillstånd för 200. Man åläggs även att ha ett sommaruppehåll med skjutningarna, vilket motiveras med hänsyn till öns turistnäring. Försvarsmakten får dessutom inte skjuta under flera helgdagar. Det finns dock en möjlighet att begära undantag för särskilda tillfällen, både under helger och under sommaren.

– Vi tänker oss i första hand vid internationella övningar, säger Lena Johansson.

Fortifikationsverket har de senaste två åren köpt fastigheter för nära fem miljoner kronor kring skjutfältet. Försvarsmakten ansökte om att få öva även på dem. Miljöprövningsdelegationen säger dock nej till skjut- och övningsverksamhet på fastigheterna Martille 1:24, Lilla Home 1:2, Källgårds 1:17 och 1:32 i Stenkumla, Suderbys 1:31 i Västerhejde, samt Dyple 1:33 i Tofta, men godtar att skjutfältet utökas med Tofta Rangvalds 1:37.

För skjutningen med indirekt eld gäller tillståndet först när det vunnit laga kraft, det vill säga när eventuella överklaganden avgjorts. Detta motiveras av att det gäller ny verksamhet från sex platser som inte tidigare miljöprövats och ingått i befintlig verksamhet.

Flera boende i Akebäck vill inte ha en avfyringsplats, eftersom det i socknen finns ett flertal lantbruk med djurhållning. Ett tillstånd kan medföra allvarliga risker både för människor och för djur. Om skjutning tillåts vill de att avfyringsplatsen förses med bullervallar.

Hur Försvarsmakten ställer sig till miljötillståndet får GA inget besked om.

– Vi håller på att analysera beslutet och kommer att lämna vårt ställningstagande den 24 januari, säger presschefen Philip Simon.

Den 24 januari är sista dagen för den som vill överklaga miljöprövningsdelegationens beslut. Om Försvarsmakten har några sådana planer vill Philip Simon inte kommentera.

Så jobbar vi med nyheter
Per Leino