Föroreningar mitt i Visby

Gamla gasverkstomten är kraftigt förorenad av stenkolstjära. Trots det behöver de två lägenheterna på fastigheten inte utrymmas.

2 mars 2016 06:00

Under förra året togs ett antal prover på fastigheterna Blåklinten 5 och 6 där gasverket bedrev verksamhet under mer än 30 år. Även Astern 8 och 9 undersöktes. Totalt borrades 18 hål och 4 punkter grävdes ur med maskin som komplement till den undersökning som gjordes för tio år sedan. Förstudien som nu är klar ger en mer detaljerad bild, men resultatet är samma. Marken är allvarligt förorenad av stenkolstjära och innehåller även kreosot, cyanid och tungmetaller.

På fastigheten finns två lägenheter. Det finns risk att flyktiga ämnen orsakar ånginträgning i husen och därför ingick mätningar av luften inomhus i senaste undersökningen.

– Vi har mätt luften inne i tvättstugan på nedervåningen i huset. Lägenheterna ligger på övervåningen. Utifrån mätresultaten så vi bedömer att det inte är någon akut risk för de boende, säger Mattias Vejlens vid länsstyrelsens naturvårdsenhet.

Föroreningarna i marken finns främst i fyllningsmassor som har höga halter av tjärämnen. Fyllningen är svart och avger en tydlig lukt. Massorna bedöms ha hälsorisker både på kort och på lång sikt, men så länge asfalt täcker det förorenade området är risken ändå liten. Man bör dock inte äta något som odlats i kvarteret, slår förstudien fast.

Föroreningarna är dock en risk för fler än de som bor och visas i området, eftersom gasverkstomten ligger inom Visbys vattenskyddsområde. Förstudien har bara gjort en begränsad undersökning av grundvattnet, varför det kvarstår osäkerheter om spridning till grundvatten. Urlakningen från fyllnadsmassorna bedöms vara högre än vad Naturvårdsverket accepterar.

Redan innan förstudien var klar hade gasverkstomten högsta riskklass. Föroreningarna finns i tätbebyggt område och fastigheterna ligger inom vattenskyddsområdet. Trots det fick länsstyrelsen inte pengar från Naturvårdsverket för fortsatta insatser, närmast att göra en noggrannare studie över området. En sådan beräknas kosta 500 000 kronor.

Länsstyrelsen fick dock pengar för att utförligare undersöka fastigheterna i kvarteret Sillen vid lasarettsområdet, där föroreningar hittats i marken. Länge misstänktes att marken där förorenats genom att rester från gasverket använts som fyllnadsmassor. Efter senaste undersökningen av gasverkstomten är Mattias Vejlens mer osäker om sambandet.

– Områdena har olika typer av föroreningar, säger Mattias Vejlens som inte vill spekulera i var föroreningarna i norra Visby kommer ifrån.

Gasverket

Visby gasverk bedrev verksamhet på fastigheterna Blåklinten 5 och 6 1917-1954. Gasen framställdes genom torrdestillation av främst stenkol som gav rester i form av stenkolstjära och cyanidföreningar. Kol och koks lagrades på marken, tjäran i cistern eller tjärbrunn. Brunnen, som var cirka fyra meter djup, finns troligen på Blåklinten 6. På Blåklinten 5 har det funnits bensinstation sedan 1957. Den ligger troligen delvis på ett tidigare tippområde.

På fastigheterna Astern 8 och 9 fanns det industriell verksamhet under lång tid, åren 1876-1914 mekanisk verkstad och gjuteri.

Fakta: Förstudien

Så jobbar vi med nyheter
Ämnen du kan följa