GRANSKNING: Tre obehöriga läkare inom Region Gotland

Region Gotland brister i kontroller av anställda och inhyrd personal inom hälso- och sjukvården. Det framkommer i en granskning som regionens revisorer låtit genomföra.

20 april 2018 18:12

Regionens revisorer har låtit revisionsbyrån PwC genomföra en granskning av regionens rutiner för kontroll av anställd och inhyrd personal utifrån legitimation, utbildning och lämplighet. PwC:s samlade bedömning är att hälso- och sjukvårdsnämnden brister i sina kontroller. Vid granskningen har revisionsbyrån upptäckt fyra personer där legitimation inte har kunnat styrkas hos Socialstyrelsen. I ett fall handlar det om en inhyrd läkare. I de övriga fallen handlar det om två anställda läkare och en anställd sjuksköterska.

I rapporten skriver PwC att det är otillfredsställande att regionen inte genomfört egna kontroller av redan anställd personal för att kontrollera att olegitimerade inte anställts av misstag. Man påpekar också att regionen saknar listor över all inhyrd personal.

Enligt Socialstyrelsens föreskrifter är det vårdgivaren som har ansvaret för att personal inom hälso- och sjukvården har rätt kompetens för att kunna säkerställa patientsäkerheten.

Rapporten har lämnats över till hälso- och sjukvårdsnämnden och regionstyrelsen. Regionens revisorer önskar ett svar på vilka åtgärder som kommer att vidtas med anledning av granskningen senast den 12 september.

Så jobbar vi med nyheter