Klagande byggbolag förlorade om skjutfältet - igen

Fortifikationsverket har fått rätt om upphandlingen av infrastruktur för Tofta skjutfält. Det överklagande byggbolaget har uteslutits korrekt efter fel i referenserna trots att det hade lägst anbudssumma.

3 september 2017 06:03

Byggstarten på Tofta skjutfält för den nya förbandsverksamheten är redan kraftigt försenad. Detta sedan ett av de tre bolag som lämnat anbud, Fastec Sverige AB, Skellefteå, åter överklagat att Fortifikationsverket, Eskilstuna, beslutat att tilldela Skanska Sverige AB uppdraget.

Denna gång begärde Fastec att Förvaltningsrätten i Linköping skulle överpröva ärendet enligt lag om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet.

Fastec hade således den lägsta anbudssumman. Men vid kontroll av bolagets referensuppdrag fann Fortverket att dessa i vissa avseenden inte uppfyllde ställda kvalificeringskrav. Därför gick Fortverket vidare och begärde in motsvarande underlag från Skanska som lämnat näst lägst pris. Vid den efterföljande prövningen ansåg man att Skanska uppfyllde de ställda kraven och därför antogs deras anbud.

Fastec begärde överprövning av detta beslut och yrkade i första hand att man uppfyllde de lämplighetskrav som var aktuella och därför skulle tilldelas uppdraget. I andra hand att upphandlingen skulle rättas på så sätt att Skanskas anbud skulle uteslutas innan slutlig anbudsutvärdering och i tredje hand att upphandlingen skulle göras om.

Fortverket yrkade att denna ansökan skulle avslås. Man framhöll att vid referenstagningen så hade tre av fem kontaktapersoner invändningar mot Fastecs beskrivning av referensuppdragen.

”Fortverket har mycket svårt att se hur myndigheten skulle kunna godkänna ett referensuppdrag som innehållande efterfrågade moment när den av bolaget åberopade referenten inte vill intyga de av bolaget lämnade uppgifterna”, framhöll man.

Fortverket framförde också att även om Skanskas anbud skulle förkastas så innebär det inte att upphandlingen ska göras om utan istället att den tredje anbudslämnaren, Peab, står i tur för kontroll.

Förvaltningsrätten konstaterar i sin dom den 25 augusti att Fortverket förfarit korrekt genom att inte godta Fastec som leverantör i upphandlingen. Detta bland annat därför att Fortverket vid kontakt med referenspersoner fått information att samtliga krävda referensuppdrag inte nådde upp till de erfarenhetskrav som ställts.

Fastecs ansökan om överprövning ska därför avslås. Domen kan överklagas.

Anbudsstriden

I oktober 2016 startar Fortverket upphandlingen av etapp 1 av nybyggnationen på Tofta skjutfält. Denna omfattar bland annat vägar, beläggningsarbeten, va-nät, repövningsläger, spolhall och 7 500 kvadratmeter skärmtak. Planen var byggstart i januari.

19 december får Skanska besked att man vunnit anbudet med lägsta budet, 219 750 000 kronor.

Januari. Upphandlingen överklagades till Förvaltningsrätten av Fastec, som hade ett anbud som låg fyra miljoner lägre. Bolaget sorterades dock bort eftersom Fortverket ansåg att Fastec inte kunde redovisa referensobjekt som visade att man klarade av det aktuella projektet. Fastec påpekade att inte heller de båda andra bolagen hade referensuppdrag som uppfyllde kraven.

17 februari. Förvaltningsrätten gav Fortverket men även Fastec rätt och underkände samtliga tre anbudsgivare och beslutade att upphandlingen skulle göras om.

Beslutet överklagades till Kammarrätten av Skanska som yrkade att Förvaltningsrättens dom skulle avslås.

24 mars. Kammarrätten avvisade överklagandet.

Fortifikationsverket beslutade då att göra en ny upphandling.

12 maj. Skanska vann åter anbudet.

22 maj. Överklagade Fastec även den nya upphandlingen.

25 augusti. Avslog Förvaltningsrätten överklagandet.

Så jobbar vi med nyheter
Lars Schill