Krav på bättre Tofta-utredning

Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Stockholm kräver bättre utredningar på en lång rad punkter av Försvarsmakten när det gäller Tofta skjutfält. Försvarsmakten föreläggs att komplettera sin ansökan senast i slutet av februari.

19 december 2017 08:30

Försvarsmakten har, som Gotlands Tidningar, rapporterat tidigare i år, ansökt om nya villkor för skjutfältet vid Tofta. Bland annat har försvaret begärt att få ha betydligt fler skjutdagar, 220 per år. Nu har miljöprövningsdelegationen granskat ansökan – och riktar kritik på en lång rad punkter, flera av dem tunga. Invändningarna, eller kraven på kompletteringar och förtydliganden, ligger till stora delar i linje med vad länsstyrelsen på Gotland framfört i ett yttrande i höstas. Också kritik från Region Gotland, tillsynsmyndigheten Generalläkaren, samt till viss del åsikter från Gotlands Botaniska förening, har fångats upp i delegationens beslut.

Miljöprövningsdelegationen riktar nu ett föreläggande mot Försvarsmakten om att senast den 28 februari bredda och fördjupa sin ansökan på 27 punkter.

Inför den nya ansökan återtog Region Gotland ett överklagande av det nu gällande miljöstillståndet för Tofta skjutfält. Nu har regionen påpekat att "det gjordes i avsikt att underlätta processen för en ny ansökan och ett nytt miljöstillstånd, inte för att göra avkall på de synpunkter Region Gotland framförde i överklagandet". Region Gotlands frågetecken gäller bland annat bullret från skjutfältet. Man är inte nöjd med redovisningen av boendesituationen intill Tofta, eller utredningarna om var och när riktvärdena för buller väntas bli överskridna.

Länsstyrelsen tycker att Försvarsmaktens ansökan är "otillräckligt preciserad och bristfälligt underbyggd".

Miljöprövningsdelegationen kräver att Försvarsmakten redogör för vilka konsekvenser skjutövningarna får för den marina miljön. Man vill se kartor över influensområdet, alltså det område som påverkas, när det gäller buller som närboende kommer att utsättas för. Man vill ha mer detaljerad information när det gäller planerade sprängningar. Man undrar om det är tänkt att ansökan ska omfattar skjutplatser även utanför skjutfältet – och om så är fallet vill man veta hur Försvarsmakten kan komma fram till att det inte skulle vara tillståndspliktigt.

Länsstyrelsen på Gotland har tidigare velat se en redovisning över konsekvenserna av skjutning med grovkalibrig ammunition 65 dagar per år utanför skjutfältet.

När det gäller skyddade arter och naturvärden påpekar miljöprövningsdelegationen i sitt föreläggande att inventeringarna är mer än 15 år gamla.

Så jobbar vi med nyheter
Lasse Linusson