Länsstyrelsen vill skydda innerstan ytterligare

Länsstyrelsen kommer nu att pröva samtliga rivningslov som regionen beslutar om i innerstan.

20 november 2018 11:00

Bakgrunden till denna ”överrock” är att länsstyrelsen vill stärka skyddet för fastigheter i innerstaden. Denna är sedan 1987 klassificerad som riksintresse för kulturmiljövård enligt miljöbalkens bestämmelser. I region Gotlands byggnadsordning anges att rivning i innerstaden är olämpligt och bör undvikas.

– Länsstyrelsen bedömer att det föreligger särskilda skäl att genom ett förordnande se till att alla rivningslov sänds till länsstyrelsen och att dessa därmed kan överprövas, säger Anders Malm vid enheten för samhälle och kulturmiljö.

– Rivning av byggnader är ett oåterkalleligt ingrepp i den i riksintressebeskrivningen utpekade stadsbebyggelsen och kan leda till påtaglig skada.

Beslutet bygger på turerna kring bulhuset ingående i Atterdag 6 mot Södertorg. Fastighetsägaren sökte rivningslov vilket beviljades av byggnadsnämnden. ”Ett jättesvårt ärende, ett av de svåraste den här mandatperioden”, menade byggnadsnämndens ordförande Karl-Allan Nordblom efter beslutet i april 2017.

Grannar överklagade beslutet till länsstyrelsen som ändrade detta med hänvisning till att en rivning skulle vara till skada för riksintresset Visby innerstad. Fastighetsägaren överklagade i sin tur till mark- och miljödomstolen som upphävde länsstyrelsens beslut.

Mark- och miljööverdomstolen medgav inte prövningstillstånd och rivningslovet stod därmed fast.

Så jobbar vi med nyheter
Lars Schill