Bakgrunden är att det i dag inte finns någon upparbetad kontaktkanal mellan beslutsfattare och landsbygdens folk.

Gunnar Bendelin är ordförande i Nygarn Utveckling AB och idéspruta på just Östergarnslandet i största allmänhet.

Han menar att ett bygderåd liksom en fysisk plats att vända sig till är en nödvändighet för att demokratin ska kännas funktionell.

– Det som finns i dag är en fungerande samverkan mellan regionen och utvecklingsbolagen på Gotland, men det finns även andra med idéer som inte har dessa kanaler, säger han.

Tanken är att etablera medborgarkontoret i Nygarns lokaler i gamla skolhuset. Hit ska befolkningen i Östergarnslandets fem socknar – Anga, Kräklingbo, Gammelgarn, Östergarn och delvis även Ardre – kunna vända sig med sina frågor och tankar.

– Komplexiteten är så stor i många ärenden i dag, medborgarkontoret kan bli en länk mellan medborgare och myndigheterna, säger Gunnar Bendelin.

Ett första möte har hållits med företrädare för Region Gotland vilket kommer att mynna ut i att någon form av samverkansavtal skrivs, i tidig december är ett informationsmöte med Östergarnslandets föreningar planerat.

Gunnar Bendelin säger att medborgarkontoret kommer att införas på försök en viss, ännu inte tidsbestämd, period, för att sedan utvärderas.

– Slår det väl ut kan det vara en framkomlig väg även för andra områden. Som jag ser det är en kortare väg till beslutsfattarna ett måste för att landsbygden inte ska hamna i bakvattnet, säger han.