Nej till sänkt hastighet vid förskola

En förskola på Gotland får avslag på sin ansökan om att sänka hastighetsgränsen på vägen som går förbi deras lokaler. Myndigheterna anser att en sänkning inte är befogad.

26 november 2018 19:03

Fole förskola har i en ansökan till Länsstyrelsen på Gotland bett om att hastighetsgränsen på väg 638 utanför förskolan och skolan i Fole ska sänkas från 70 till 30 kilometer i timmen. I ansökan har man skrivit att det "dundrar förbi många stora fordon i hög hastighet" till och från de verksamheter som ligger i närheten. Enligt förskolan finns en "stor oro bland alla att någon olycka ska inträffa".

Region Gotlands teknikförvaltning, Trafikverket och Polisområde Gotland har varit remissinstanser i ärendet, och såväl teknikförvaltningen som Trafikverket avstyrker förskolans ansökan, då man menar att det inte är befogat med en hastighetssänkning på väg 638. Teknikförvaltningen skriver bland annat i sitt remissvar att skolan ligger en bit från vägen och att förskolans gård är inhägnad med staket. Både förvaltningen och Trafikverket skriver även i sina remissvar att det är föräldrarnas ansvar att ha tillsyn över barnen om de går eller cyklar utmed vägen.

Polisområde Gotland tillstyrker dock ansökan, då man menar att området från vägen och in till skolan används i den pedagogiska verksamheten, och därför tycker att det är rimligt med en sänkning av hastigheten.

Länsstyrelsen väljer dock att avslå ansökan från Fole förskola, och går därmed teknikförvaltningen och Trafikverkets linje. "Länsstyrelsen instämmer i deras bedömning och att det är de vuxnas ansvar att värna om barnen som inte har uppnått trafikmogen ålder genom att följa dem till och från skolan", motiverar man sitt beslut.

Så jobbar vi med nyheter
Emil Lundberg