Över 100 bostäder planeras i centrala Visby

Tre nya kvarter med 120 bostäder samt butiker och andra verksamheter planeras på tomten där Överskottsbolaget håller till i södra Visby.

18 februari 2020 06:11

En plan har gjorts för kvarteren Pipdånen 5 och 6 som nu ställs ut för granskning. Den möjliggör tre nya bostadskvarter med inslag av olika verksamheter.  Flerbostadshusen är mellan tre och fem våningar höga och kan totalt rymma upp till 120 lägenheter.  

– Nu ställer vi ut den för granskning, sa Eva Ahlin (C) ordförande i miljö- och byggnämnden som var nöjd med planen. 

I verkstadsbyggnaden där Överskottsbolaget ligger föreslår man att det både kan vara olika verksamheter och bostäder. Den gamla verkstadslokalen har en gång tillhört Gotlands järnvägar. Från 1950-talet och fram till milleniumskiftet låg försvarets Miloverkstad där. Byggnaden är kulturhistoriskt intressant och skyddas därför från att rivas eller förvanskas.  

Bebyggelsen i området ska ha en uppbruten struktur för att skapa skyddade gårdar på insidan av kvarteren samtidigt som det bidrar till ett tydligt gaturum på utsidan som är offentlig. 

Delar av den mark som nu används för parkering får omvandlas till bostadskvarter. Ett parkeringsgarage ingår i planbeskrivningen. Trädallén längs Stenkumlaväg ska bevaras. 

Planen har varit ute på samråd och efter det har en del ändringar gjorts. Dessutom har den kompletterats med en dagvattenutredning samt undersökning av saneringsbehov.  Det har bedrivits verksamhet på fastigheten som gör att marken är förorenad och måste saneras innan den är lämplig för bostäder. Det finns bland annat höjda halter av PAH och metaller.

 

Så jobbar vi med nyheter
Åsa Sveds