Under 2015 tog Region Gotland fem stickprov på dagvatten vid Vattenfallet och Kruttornet i Visby. Analysen finansierades och har sammanställts av länsstyrelsen.

Enligt ett pressmeddelande från länsstyrelsen visar analysen att en rad rikt- eller gränsvärden överskrids för flera skadliga ämnen. När det gäller vattenfallet innehöll de proverna för höga halter av PAH, fosfor, koppar, kväve, vanadin och zink. PAH:er, är en grupp föreningar med många hälso- och miljöskadliga effekter. Dagvattnet som rinner ut vid Kruttornet hade för höga halter av kväve.

Vattnet vid både vattenfallet och Kruttornet rinner direkt ut i Östersjön.

Dagvattennätet vid vattenfallet innehåller flera trafikerade områden och industriella verksamheter. Det kan vara orsaken till att det vattnet är mer förorenat.