SMA får utöka täkten enligt domstolsbeslut

SMA Mineral AB får tillstånd att utöka sin täkt vid Klintebys och Snögrinde stenbrott. Domen från mark och miljödomstolen meddelades idag.

12 december 2019 13:31

"Mark- och miljödomstolen lämnar SMA Mineral AB tillstånd enligt 9 kapitlet miljöbalken att inom fastigheten Klinte Klintebys 1:5, ned till ett djup om som lägst plus 30 meter över havet bedriva fortsatt täktverksamhet avseende kalksten med en maximal årlig volym om 900 000 ton och en total mängd om 30 miljoner utlastad produkt och till täkten knuten verksamhet med sortering, krossning, tvätt lagring uttransport av produkt."

Det säger Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingstätt i sitt domslut som kom idag, drygt ett år efter det att bolaget lämnade in sin ansökan. Invändningarna från allmänheten, naturskyddsorganisationer, Region Gotland och Länsstyrelsen på Gotland hjälpte alltså inte.

Fram till nu har täkttillståndet omfattat 70 000 ton sten per år och ett totalt uttag på 1 400 000 ton fram till år 2033 vid Klintebys och 25 000 ton sten per år med ett totalt uttag på 300 000 ton vid Snögrinde. Nu får det Filipstadbaserade mineralbolaget enligt domen tillstånd upp till 900 000 ton per år och totalt 30 miljoner ton utlastad sten. 

Protesterna mot SMA:s planer har grovt sett handlat om dels de tunga transporterna genom samhället med buller och damm, dels farhågorna för grundvattnet. Lastbilstrafiken, som delvis går genom Klintehamn, kommer att öka dramatiskt, till årsdygnstrafik på mellan 1100 och 1900 fordon, varav närmare en femtedel tunga fordon.

Region Gotlands tekniska nämnd och Sveriges Geologiska Undersökning, SGU, hör till de som pekat på riskerna för vattentillgången och samstämmigheten bland de politiska partierna på Gotland från vänster till höger har varit stor. "Vattnet är nummer ett" har Brittis Benzler (V) klargjort. SGU har framhållit att det redan idag finns problem med saltvatteninträngning, problem som en mer omfattande brytning skulle förvärra. SGU har heller inte varit nöjda med SMA:s redovisning av hur tillgången på vatten, kvantitativa kriterier, skulle påverkas.

Lokalpolitikern Håkan Onsjö (M) har jämfört den storskaliga bergtäktens påverkan på Klintehamn med att "öppna en gruva på Stureplan". Parallellt i tid med tillståndsprocessen i Mark- och miljödomstolen har Region Gotland inbjudit Klinteborna till arbete med en plan för ortens framtid, som kritiker menar också skulle äventyras om SMA får sin vilja igenom.

Tillståndet från Mark och miljödomstolen innehåller villkor som reglerar under vilka tider sprängning, transporter och lastning får ske. SMA ska delta i en studie om trafiksäkerhetsåtgärder och vara berett att betala upp till 110 miljoner kronor i det avseendet. Bostäder längs transportvägen som drabbas av ljudnivå om 60 decibel eller mer ska erbjudas bullerskydd. Dammbildning ska bekämpas med vattenbegjutning på bolagets bekostnad.

Så jobbar vi med nyheter