Undvik hudkontakt med jorden

Ett trettiotal fastigheter kring Backgatan i Visby har undersökts. Boende rekommenderas att inte äta stora mängder frukt och grönt som odlats i trädgårdarna.

7 oktober 2015 14:35

Konsultföretaget Sweco har på uppdrag av Region Gotland genomfört en förstudie av ett trettiotal fastigheter nordväst om Norrgattrondellen, i kvarteren Sillen, Siken, Sjötungan, Rödspättan och Guldfisken. Studien visar att i stort sett samtliga fastigheter är förorenade i olika grad och det är framförallt polycykliska aromatiska kolväten, PAH, samt metallen bly som utgör hälsofara. Nivåerna för dessa ligger över acceptabla nivåer för bostadsmark.

Bakgrunden till studien är att föroreningar konstaterats i marken vid exempelvis förskolan Forellen i samma område.

Sweco rekommenderar att det görs fördjupade riskbedömningar för att kunna ta fram ett underlag för hur föroreningarna ska hanteras.

Sweco rekommenderar tills vidare extra försiktighet:

• Innan schakt eller andra entreprenadarbeten utförs i mark kontakta enhet miljö- och hälsoskydd inom samhällsbyggnadsförvaltningen på Region Gotland.

• Begränsa hudkontakt med jord. Till exempel genom att använda handskar och undvika intag av jord genom att noggrant tvätta sig efter arbete i trädgårdarna. Ha extra uppsikt på små barn och var särskilt försiktig vid påträffande av slagg.

• Begränsa konsumtion av frukt, bär och grönsaker som odlas i trädgårdarna.

Så jobbar vi med nyheter

Ämnen du kan följa