Vitaminbrist ett allvarligt hot mot fågelart

Färre ägg och ökad dödlighet ligger bakom ejderns tillbakagång i Östersjön. Enligt en ny forskningsrapport finns en direkt koppling till brist på tiamin, eller vitamin B1.

9 november 2017 05:00

Bakom forskningsrapporten står statsveterinär Torsten Mörner vid Statens veterinärmedicinska anstalt SVA och professor Lennart Balk vid Stockholms universitet.

De båda har tidigare studerat vitaminbrist hos landlevande djur, bland annat älg, med liknande resultat och farhågor. Ejdern lever nästan uteslutande på blåmussla och även i musslorna har man kunnat konstatera brist på tiamin.

Ejderns tillbakagång i Östersjön är dramatisk.

– Från början på 90-talet till 2009 minskade antalet häckande par från 270 000 till 161 000 i den svenska delen av Östersjön. Vinterpopulationen halverades. Och sedan dess har nedgången fortsatt, säger Torsten Mörner.

Också från Finland och Estland har kraftigt minskande bestånd rapporterats.

– Och det har inte varit några stora sjukdomsutbrott, så det kan inte vara förklaringen, fortsätter Torsten Mörner.

Teorierna om orsaker till nedgången handlar nu om reproduktionen:

– Äggen har minskat i antal och färre unga fåglar överlever.

– Detta är inget tillfälligt fenomen, samma låga reproduktionsutfall har observerats sex år i rad. Vi har också kunnat koppla ihop tiaminbristen med beteendeförändringar och även sett direkta skador i hjärnan, säger Torsten Mörner.

Det gör att ejderungarna blir ett lätt byte för trutar och andra rovfåglar. Första gången som tiaminbrist hos fåglar påvisades med kemiska och biokemiska metoder var 2009. Närmast planerar forskarna att studera tiaminhalter hos alfågel.

Så jobbar vi med nyheter
Ämnen du kan följa