Trafikkaoset på Stenhuggaren: "Det är farligt helt enkelt"

Region Gotland anser att trafiksituationen på Stenhuggaren är ohållbar och farlig. Anledningen är bland annat de stenmurar som uppförts framför entréerna till Jula, Jysk och Elgiganten – som regionen anser vara svartbyggen.

24 maj 2018 09:05

Lennart Klintbom, trafikplanerare på Region Gotland, berättar att den dåliga trafiksituation som uppmärksammades under förra året inte har förbättrats alls. Själva fastigheten blev större än regionen tänkt sig i detaljplanen och marken framför, som var tänkt som gång- och cykelstråk, har bebyggts med avgränsande stenmurar som hindrar framkomligheten.

LÄS MER: Olovligt bygge – kan tvingas till rivning

Fastighetsägaren Fastina Fastigheter Hus 5 AB har sökt bygglov i efterhand för de stenmurar som uppförts framför fastigheten, men bygglovet har fått avslag i byggnadsnämnden, länsstyrelsen och Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt. Ärendet ligger nu hos Mark- och miljööverdomstolen vid Svea hovrätt*.

– Entréerna för Jula, Jysk och Elgiganten är ett x-område för gång- och cykeltrafik. Ett x-ormåde är ett specialområde i detaljplanen där allmänheten ska kunna gå och cykla, säger Lennart Klintbom.

I väntan på den rättsliga processen kan Region Gotland inte göra något.

Förutom gång- och cykelvägen som försvann går det en väg utanför entréerna som binder ihop de två delarna av Stenhuggarens handelsområde, vilken är en trafikfara, enligt Lennart Klintbom.

– Den trafiksituation som är där idag är ohållbar. Tanken när man gjorde detaljplanen var att man skulle angöra parkeringen från två håll. Det där är ingen väg, det är en parkering.

De som uppfattar passagen som en väg förstår inte att högerregeln gäller, utan tror att det är väjningsplikt för dem som kör ut från parkeringen.

– Det blir en farlig konflikt, säger Lennart Klintbom.

Han förklarar att regionen inte har något att säga till om i det här fallet.

– Det är inne på en tomt, så det måste fastighetsägaren själv lösa på bästa sätt. Men vi har faktiskt anmält att vi kan vara behjälpliga och ta fram några förslag på hur man kan lösa det.

Hur skulle du sammanfatta trafiksituationen utanför fastigheten?

– Det är kaotiskt därför att man tror att det är en väg, men det är en parkeringsplats. För gående och cyklister är det inte löst över huvud taget. Det är farligt helt enkelt.

För att ärendet ska prövas av Mark- och miljööverdomstolen krävs prövningstillstånd. Beslut om prövningstillstånd kommer preliminärt att tas den 20 juni. Om prövningstillstånd inte ges kommer byggnadsnämndens beslut att vinna laga kraft.

 

*Texten är korrigerad 2018-05-24. Ärendet är avgjort i Mark- och miljödomstolen och har överklagats av fastighetsägaren till Mark- och miljööverdomstolen.

Så jobbar vi med nyheter
Mona Staflin